Trideset i sedma sjednica općinskog vijća  Bosanska Krupa započela je veće standardnim dodavanjima i skidanjima tačaka dnevnog reda u odnosu na predvidjeni pa je tako na kraju ostalo na dnevnom redu 13 tačaka . Prva koja je dodana u Dnevni red  bila je Odluka o prestanku mandata vijećnika A SDA koji je imenovan na izvršnu funkciju na višem nivo i verifikacija  i  polaganje zakletve za  vijećnicu Hadžipašić Selmu koja je za to dobila certifikat  CIK-a.Ove odluke su usvojene jednoglasno.

Vijećnička pitanja uglavnom su bila upućena načelniku općine Bosanska Krupa i odnosila su se na infrastrukturne probleme  na području općine od kojih se najviše odnosilo na veliki broj klizišta nastalih tokom jeseni i zime koja ugrožavaju objekte i stanovništvo.Načelnik je odgovorio da općina Bosanska Krupa  ne može sama rješiti ove probleme jer jednostavno za to nema sredstava ali da se sve radi kako bi namjenska sredstva sa viših nivoa namjenjena za otklanjanje posljedica od nevremena došla u Bosansku Krupu.

U raspravi o Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2014.godinu moglo se čuti da je Budžet izvršen sa više od 95 % od prvobitnog plana Zbog globalne krize  i u odnosu na općine slične veličine u BiH načelnik je izrazio zadovoljstvo izvršenjem budžeta  jer je realizovan bez ijednog rebalansa tokom godine. Poslije nekoliko  diskusija ovaj Izvještaj o izvršenju Budžet za 2014. godinu i izvještaj o korištenju budžetske rezerve za 2014. odine  usvojeni su sa  18 glasova za, jedan glas  protiv i tri suzdržana glasa .

Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate donacije uposlenicima Jedinstvenog općinskog za  uprave  po drugi put se našao na vijeću  i on poslije  kraće rasprave i primjedbi pojedinih vijećnika te  izraženih sumnji da iza ove odluke nešto krije načelnik općine je povukao tačku sa Dnevnog reda i rekao da je on najvjerovatnije više neće predlagati jer je očigledno da mnogi i na muci ljudi koji nisu više spoobni za rad i žele u penziju  žele ipolitizirati.

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa usvojen je jednoglasno i  bez rasprave a na isti način usvojen je i Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu Općine Bosanska Krupa kojom se reguliše cijena odlaganja smeća,otpada i drugih rasutih tereta sa područja susjednih općina na područje općine Bosanska Krupa. .

Odlukom Općinskog vijeća članstva u Općinskoj izbornoj komisiji nakon isteka sedmogodišnjeg mandata razrješene su Bešić Ćamka, Šertović Aida  i  Komić Sead. Uz njih troje  kojima je istekao  mandat vjećnik Hamdija Grošić je predložio da se razrješi i predsjednik Ferid Emrić  jer se prema njegovim navodima on lično upleo u izborni proces unutar stranke SDA što je u suprosnosti sa Izbornim zakonom. Nakon više pauza na zahtjev Kluba SDP-a i  Kluba SDA  usvojen je prijedlog komisije za razrješenje tri člana OIK-a  a  sa 11 glasova za 8 protiv i tri suzdržana odbijen je  prijedlog  vjećnika  Grošić Hamdije da se razriješi i predjednik komisije Ferid Emrić.

Usvojeni su i svi akti iz imovinsko pravne oblasti a  data je i saglasnost ŠPD“Unsko sansnke šume“ da mogu izvršiti adaptaciju ravnog krova na objektu vlasništvu Općine Bosanska Krupa koji je ugovorom dat na korištenje ŠPD“Unsko sanske šume“ .

 

Prijedlog Zaključka o izvršenju čišćenja parcele Bužimkić Hazima i Suada na mjestu gdje je nekad bio pontonski most koji je predložio vjećnik Hamdija Grošić nije prema tumačenju stručnog saradnika  uradjen u  skladu sa poslovnikom i u ovakvom obliku  nema pravnu osnovu. Odlučeno je da do slijedeće sjednice služba snimi  pravo stanje stanje sa tačnim kvadraturama  i predloži rješenje u interesu svih.

 

Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad “ Bosanska Krupa za 2014.godinu  i  Izvještaj o radu JU           “ Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bos.Krupa za 2014.godinu usvojeni su bez dužih rasprava i uz mnogo pohvala za obe ustanove.

 

Informacija Općinskog pravobranioca Himze Ezića o stanju predmeta koje je zaprimio po preuzimanju dužnosti je primljena kznanju  . Gospodin Ezić ovom prilikom je iznio niz slučajeva koje je već riješio i izuzetnu suradnju koju je ostvario sa općinskim načelnikom i njegovim kabinetom i obećao daljnju borbu za imovinu koja pripada općini.  Informacija Policijske Uprave o stanju sigurnosti za mjesec februar 2015.godine  primljena  je  k znanju.

Ademir Mesić

U Bosanskoj Krupi ove godine će se od počev od 21. aprila  organizovati  Radničke sportske igre. Manifestacija koja ima dugogodišnju tradiciju u Bosanskoj Krupi koja je obnovljena prošle godine  a ove godine organizovat će   je  JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa Sve utakmice igrat će se na Centru za male sportove „Idrinovac“.

 „Radničke sportske igre – Bosanska Krupa 2015“ organizovat će se u dvije takmičarske discipline i to  mali nogomet i povlačenje konopca.

Prijave za učešće uz potvrdu o uplati kotizacije od 50 KM primaju se  do 19. aprila u  16:00 sati u prostorijama JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje”.

U igrama mogu i učestvovati poslovni subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost. U  jednoj ekipi  mogu igrati  uposlenici iz više firmi  a jedna firma može imati više ekipa.Uposlenik čija firma ima prijavljenu ekipu  ne može igrati za neku drugu firmu.na turniru mogu učestvovati samo uposlenici  koji su u radnom odnosu što  ovjerom spiska potvrdjuje  uprava preduzeća.

Sve informacije u vezi učešća i odigravanja Radničkih sportskih igara mogu se dobiti u prostorijama JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje”.

Generalni pokrovitelj je  općina Bosanska Krupa i općinski načelnik Armin Halitović. Medijski pokrovitelji su Radio Bosanska Krupa  i portal Krupljani.BA.

Slavni junaci 511.slavne-Faraoni,Parage,Demoni i Gromovi zajedno i u miru
U Bosanskoj Krupi danas su se okupili preživjeli borci specijalnih jedinica 511.slavne brdske brigade.Snaga koja je nadživjela sve tegobe koje je u njihove živote i živote njihovih sugrađana donio agresor i koja je zajedno sa svojim saborcima iz ostalih brigada Petog korpusa i Armije BiH vratila svoje sugrađane u Bosansku Krupu.Sa mislima o svojim najboljim saborcima koji su na putu kući izgubili svoje živote.
Inače jedanaesti april je u kalendaru značajnih dešavanja dan kada se do sada obilježavao Dan Faraona,boraca Izviđačko-diverzantske čete „Faraoni“.
Nekoliko godina je postojala želja da se sve specijalne jedinice bosanskokrupske brigade zajednički opredjele na proslovu u zajedničkom danu kako bi i svojim druženjem pokazali da su bili i ostali jedinstvena snaga koja je zajedno sa ostalim borcima 511.slavne,da su snažni i moćni čuvati svoj grad,svoj zavičaj i svoju zemlju.Ove godine su tu žellju i predjeljenje ostvarili i dogovorili se da zajednički obilježe svoj dan,a za datum su uzeli Dan na koji su formirani Faraoni,od kojih je i počelo specijalno organiziranje ,za posebne zadatke,posebnih odreda slavne brigade u borbama za oslobođenje surovo otetog grada,zavičaja i dijelova jedine im domovine.
Ratnog 11. aprila 1992. godine formirana je prva Izviđačko-diverzantska jedinica TO Bosanska Krupa, a godinu dana kasnije na isti dan potpisana je i naredba komandanta 511. slavne za formiranje Izviđačko-diverzantske čete 511. Slavne brdske brigade , koja je po isključivoj želji njenih pripadnika dobila ime “Faraoni”, a koja se smatra prvom formiranom jedinicom na području Bosanske Krupe.
Osim “Faraona” danas su slavili i pripadnici izviđačko-diverzantskog voda “Parage” iz Prvog bosansko-krupskog bataljona, zatim vod “Demona” iz 2. otočkog bataljona i vod “Gromovi” iz 3. Bosansko-krupskog bataljona. Ove specijalne jedinice do sada su svoj dan slavile posebno, ali zbog sve manjeg broja onih koji su živi ali i zbog iskazivanja zajedništva koje ih je krasilo i tokom troipogodišnje agresije ove godine su odlučili da se svi zajedno priključe obilježavanju godišnjice formiranja IDČ “Faraoni” i da tako bude i ubuduće.
Borci su se okupili ispred Centralnog šehidskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi.Položili cvijeće ,proučili Fatihu i poklonili se pred imenima svojih suboraca koji su svoj život ugradili u put oslobođenja .
Pored boraca specijalnih jedinica današnjoj svečanosti u Bosanskoj Krupi prisustvovao je ispred Vlade Kantona ministar za pitanja boraca Abid Mulalić koji je bosanskokrupskim borcima prenio čestitke premijera Izudina Saračevića,i ratni komandanti i starješine 511.slavne. Ministar Mulalić je još jedanput ponovio hrabrost 511.slavne bosanskokrupske brigade,a posebno njenih specijalnih jedinica.
Kao i uvijek,uz borce kojima je i sam pripadao bio je i općinski načelnik Armin Halitović koji je rekao da je za njega ovo poseban od posebnih dana i da nema veće nagrade od toga da su se borci specijalnih odreda Bosanske Krupe, kao i u ratu ujedinili u obilježavanju zajedničkog dana specijalnih jedinica 511.slavne.
Danas je sa borcima bio i komanadant Emir Kliko,neodvojiv od najponosnijih osjećanja boraca i građana u Bosanskoj Krupi ,u ratu i miru.
Da podsjetimo, 11. aprila 1993. godine naredbom komandanta 511. slavne bbr. formirana je Izviđačko-diverzantska četa. Ovu četu na početku su činili isključivo dobrovoljci. Kasnije su je saborci nazvali “Faraoni” i od tog dana pa do kraja agresije trajao je slavni put ove jedinice. Inače, ova jedinica nosila je i tradiciju prve oružane formacije u Bosanskoj Krupi koja je pod okriljem Teritorijalne odbrane formirana 11. aprila 1992. godine kao odgovor na sve učestalije incidente koje su izazivali srpski dobrovoljci koji su u Bosansku Krupu dolazili iz raznih krajeva bivše države. Kroz ovu jedinicu prošlo je više od 200 boraca i starješina, a mnogi su poslije „kaljenja” u Faraonima postali komandiri četa, vodova, članovi komandne brigade, a jedan od njih je bio i komandant 511. slavne.
Tokom dvoipogodišnjeg ratnog puta ova jedinica i druge specijalne jedinice je bila na svim ratištima u zoni odgovornosti 5. korpusa. Angažovani su bili uvijek tamo gdje je bilo najteže. Tokom agresije na našu zemlju poginulo je 34 pripadnika ove čete, 62 su teže ranjena a gotovo svi su lakše ranjavani. Njih 8 nosioci su najvišeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan”, a dvojica su ponijeli priznanje „Srebrni štit“.
Ništa manje uspješni,na odgovornim zadacima bili su i pripadnici ostala tri specijalna voda.Danas se najveći broj njih koji su živi i borave na teritoriji Unsko-sanskog kantona odazvao na zajednički susret i zajedničku svečanost.
Fatihu su učili i pred duše boraca čija su imena ispisana na spomen-obilježju u Bosanskoj Otoci,zatim su Fatihu proučili svojim suborcima na mezarju u Jezerskom i Pištalinama.Položili su cvijeće,proučili Fatihu i odali poštu svom rahmetli komandantu Mirsadu Crnkiću.
Generalni pokrovitelj manifestacije je Općina Bosanska Krupa, a podrška nije izostala ni od kantonalnih organa i privatnih poduzetnika koji i danas cijene djelo pripadnika svih specijalnih jedinica 511. slavne.Cjelodonveno druženje nastavljeno je na jezeru Pecka u Bosanskoj Krupi.
April je mjesec najdubljih osjećanja za sve građane općine Bosanska Krupa.Svake godine žive sve one dane kada su im jedina nada bili borci 511.slavne i Petog korpusa Armije BiH.Svakog novog aprila u slobodi svoga grada duboko su vezani uz njih.Znaju da danas sijaju jer su ih imali.
Dževada Štancl

Poslije dvije godine čekanja da nadležne institucije u osnovnom obrazovanju ispune obećanja o završetku područne osnovne škole u Pištalinama, koja djeluje u sastavu Prve osnovne škole Bosanska Krupa,danas je delegacija Općine Bosanska Krupa ozvaničila nastavak gradnje ,odnosno novo ulaganje na postavljanju krova na objekat ove škole, koja je u procesu gradnje već nekoliko godina.
Sredstva za još jednu fazu gradnje svojim budžetom za ovu godinu, izdvojila je Općina Bosanska Krupa.Poslije dvije godine stanke, gradnja će biti nastavljena.
U utorak je u Pištalinama,na mjestu gradnje novog školskog objekta, poslije obilaska školskog objekta u kojem se sada odvija nastava za oko 210 učenika od prvog do devetog razreda ,boravila je delegacija u kojoj su bili predsjedavajući Općinskog vijeća Bosanska Krupa Ćazim Kasić sa svojim zamjenikom Hasanom Komićem,općinski načelnik Armin Halitović,ministar u Vladi Unsko-sanskog kantona Tahir Nuhić i direktor Prve osnovne škole u Bosanskoj Krupi Idriz Mušeljić.Ispred školskog objekta dočekali su ih predstavnici mjesne zajednice.
Predstavnicima mjesne zajednice Pištaline oni su donijeli lijepe vijesti da će budžetska sredstva, u visini od 60 000 konvertibilnih maraka koja su planirana u ovogodišnjem budžetu, postati operativna,odnosno da će krenuti u realizaciju još jednog koraka u izgradnji škole, koji je trenutno i najneophodniji, da bi se, do sada urađeni radovi, osigurali od zuba vremena koji bi ih mogao oštetiti.
Tako će, poslije obavljenih procedura, područna škola u Pištalinama dobiti krov,ali i dovoljno razloga da se ovim ulaganjem pozovu nadležne institucije viših oragana vlasti da se značajnije angažiraju na izdvajanju sredstava za dovršetak ovog školskog objekta.Moderne i prozračne učionice,fiskulturna sala,savremene sanitarne prostorije su ono što učenici Pištalina nestrpljivo očekuju neopravdano dugo.
Uz najavu ulaganja u pokrivanje nove škole,svi koji su kao predstavnici vlasti boravili u Pištalinama su još jednom akcentirali uvjete u kojima se u poslijeratnom periodu školuju osnovci sa područja mjesne zajednice Pištaline.Škola sa kantama za vodu,bez sanitarnog čvora,propalim zidovima,klimavim stepeništom i krovom koji se više ne može ni zakrpati, su nebrojeno puta predstavljeni u medijskim napisima i emisijama.Brojne su delegacije su se uvjerile u loše i neprimjerne uvjete u kojima nastavu slušaju učenici i učenice,kako od same dotrajalosti školskog objekta tako i neprimjerni sanitarnih uvjeta.Odnosno,svojim očima su sagledali da je u tom školskom objektu ugrožena i sigurnost i zdravlje učenika,nastavnika i pomoćnog osoblja.Niko od njih iz stare škole poslije viđenog nije otišao bez obećanja da će školu u Pištalinama uvrstiti u prioritete.Ipak,za sve godine gradnje,malo je onih koji su obećanje ispunili.
Zasigurno, ovaj školski objekt je tako postao investicija na području općine Bosanska Krupa sa najvećim brojem obećanja koja su došla od onih koji su i bili obavezni da u Pištaljanima obezbjede primjerene uvjete za rad,uvjete koji su, obzirom na nemogućnost saniranja starog ,značili gradnju novog školskog objekta.
Ako se proces gradnje promatra od same inicijative za novi školski objekat,onda je priča o novom školskom objektu starija od decenije.
Svi predstavnici vlasti na području općine Bosanska Krupa udružili se u zadatku da ovaj put ,na ovaj problem, ukažu sa konkretnim još jednim korakom,sa kojim bi ,sa njima zajedno, trebali,po svom osnovnom zadatku, uhvatiti i nadležni u ovoj oblasti.
U Budžetu Općine Bosanska Krupa ,koji je postavljen na najrealnijoj osnovi, uz svjesnost općih ekonomskih teškoća,na prijedlog općinskog načelnika,vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa su prihvatili da ove godine ,za ovu školu, izdvoje poticajnih šezdeset hiljada konvetibilnih maraka kakao bi škola bila stavljena pod krov.
I ovaj put,kuda dalje i kuda vodi obavezni put,pokazala je općina Bosanska Krupa, koja je potvrđeno općina koja je ,iako nenadležna,velika sredstva niz godina izdvajala iz Budžeta za unaprijeđenje uvjeta rada u školskim objektima na području općine Bosanska Krupa.Uz to,u gotovo svim školama je bila partner i podrška u mnogim projektima koje su osmišljavale škole,kandidirale ih raznim organizacijama,kao što je ,vrlo često, iz svojih sredstava izdvajala sredstav za goruće probleme koji su onemogućavali redovno odvijanje nastave. 
Sada su za općinu Bosanska Krupa,kada je školstvo u pitanju,dva najvažnija zadatka.Završiti gradnju škole u Pištalinama i učenicima konačno obezbjediti normalne uvjete za rad.U Prvoj osnovnoj školi smatarju da će bolji uvjeti za školovanje zaustaviti i trend smanjenja broja učenika u ovoj područnoj školi.Vjeruju da će podršku naći u nadležnim institucijama svih viših nivoa vlasti da će cijeniti i prioritete i zalaganja i ulaganja lokalnih vlasti općine Bosanska Krupa.
Drugi zadatak za koji će uložiti poseban angažman u programu lokalnih vlasti je dovršiti zgradu Opće gimnazije u Bosanskoj Krupi i napokon rasteretiti Drugu osnovnu školu u Bosanskoj Krupi i učenike i profesore Opće gimnazije vratiti u njihovu zgradu.

Dževada Štancl

Karate Savez Unsko-sanskog kantona i Karate klub “Ferhat Đulkić-Feri” iz Bihaća su proteklog vikenda bili domaćini,memorijalnog turnira u okviru karate prvenstva Unsko-sanskog kantona za: djecu, kadete i juniore- pojedinačno i ekipno.
Takmičenja su održana u sali Tehničke škole u Bihaću.
Za prestižno zvanje najboljih na Unsko-sanskom kantonu takmičilo se 230 mladih karatista iz 12 klubova ,u oko 265 kategorija.
Pravo učešća imali su takmičari od 9 do 14 godina.
Na ovom takmičenju učestvovali su i bosanskokrupski karatisti „Feniksa“ i „Une“.
Karate Klub Feniks je nastupio u 37 kategorija (kate i borbe) osvojivši 24 medalje. U ukupnom poretku je bio treće mjesto. Najbolji takmičar Feniksa je bio Veladžić Senaid sa osvojenim zlatnim medaljama u katama i u borbama.
Na ovom prvenstvu za Karate klub –UNA- nastupila su 4 takmicara i osvojili 5 medalja.Najuspješniji je bio Dino Sarađan sa osvojenom zlatnom medaljom u borbama i srebrnom u katama.
Ukupno,bosanskokrupska dva kluba su osvojila 29 medalja.

U karate klubu „Feniks“,pored Senaida Veladžića dvije medalje osvojila je Sarah Šertović,bronzu u katama i zlato u borbama.Dvije medalje oko vrata je okačio i Halilović Harun- osvojio dvije bronzane,u katama i borbama.Mahić Refik je sa ovog takmičenja donio bronzanu u katama i srebrnu u borbama. 
U katama srebrnu medalju je osvojila Omerćehajić Amra.Po jednom bronzanom medaljom su se obogatili:Halilović Amra,Kauković Nejra,Ajša Emrić i Halilović Amar.
U borbama zlatne medalje su zaslužili :Grošić Emsud,Ali Aličević,Nejla Omerović,Adis Kulenović,Begić Iman i Velić Amina.Bronzane medalje u borbama pripale su Sumeji Bešić,Rejhani Bešić,Ajdinu Krupiću,Lejli Ćosić i Lejli Dupanović.
U pet medalja koje su osvojili karatisti KK „Una“,pored dvije medalje koje su pripale Dini Sarađanu su i medalje još tri karatiskinje ovog kluba.Lejla Jusić je izborila zlatnu medalju u borbama.Dvije bronzane su osvojile Jusić Ajla u borbama i Nadja Harbaš u katama.
Inače,ovo takmičenje je održano u okviru memorijalnog turnira koji nosi ime karatiste Ferhata Đulkića Ferija. On je bio karate reprezentativac bivše državei jedan od najperspektivnijih sportista grada Bihaća. Poginuo je 6.aprila 1995.godine na ratnom zadatku u području Plješevice.
Dževada Štancl

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1032 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda