JP " RADIO BOSANSKA KRUPA " d.o.o.

BOSANSKA KRUPA

Trg Avde Ćuka 16

Bosanska Krupa

 

            Na osnovu člana 60. Statuta JP „Radio Bosanska Krupa“ od 16.05.2018.godine „Službeni glasnik općine Bosanska Krupa br.5/2018,a u vezi sa članom 20a. stav (1) i stav (2) Zakona o radu FbiH (Službene novine Federacije BiH br. 26/16 i 89/18) te Uredbe o postupku prijema u radni odnos od 5.4.2019. godine „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona br.7/19 član 10. v.d direktorice raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 

  1. Novinar – 1 izvršilac

 

OPIS POSLA

-prati sve dnevne događaje na području općine,

-priprema: vijesti, izvještaje, osvrte, komentare, intervjue, i druge novinarske priloge

-obavlja voditeljske i spikerske poslove,

-uređuje emisije po nalogu glavnog i odgovornog urednika,

-obavlja i druge poslove po nalogu glavnog i odgovornog urednika i direktora,

-sve nabrojane poslove dužan je obavljati u skladu sa Pravilima i Kodeksima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK);

 

MJESTO RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto rada je u Bosanskoj Krupi, radno vrijeme 40 sati sedmično;

 

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od slijedećeg dana zadnje objave u dnevnim novinama;

 

OPŠTI USLOVI

Da je državljanin/državljanka BiH,

Da je stariji/starija od 18 godina,

Da nije otpušten/otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta),

Da nije obuhvaćen/obuhvaćena odredbom člana IX. Ustava BiH.

 

POSEBNI USLOVI

VSS/ bachelor/ SSS društvenog smjera,

1 godina radnog iskustva

 

DOKUMENTACIJA

Uz prijavu, kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova Javnog oglasa:

Biografiju (sa adresom i telefonskim brojem i e mail adresom),

Izvod iz matične knjige rođenih,

Dokaz o završenoj stručnoj spremi,

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

Uvjerene/potvrda o radnom iskustvu.

Ovjerene izjave kao dokaz opšti uslova konkursa, stav 3 i stav 4.

 

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, od dana objave konkursa. JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže.

 

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. Trg Avde Ćuka 16, 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom „ NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

NAPOMENA

Kandidati čije prijave ne budu zadovoljavale tražene uslove biće o tome pismeno obavješteni sa pravom na prigovor u roku od tri dana. Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opšte i posebne uslove, o mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita bit će obaviješteni najmanje 3 dana prije održavanja ispita.

Komisija za provođenje javnog oglasa, kojeg imenuje direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. će nakon provedenog postupka i obavljenog usmenog i pismenog ispita, predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o.. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor, te sa izabranim kandidatom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

Broj : 111/2022

Datum : 15.07.2022

 

 

                                                                                                          v.d direktorice

                                                                                                          Dževada Štancl s.r.

 

 

Zadnji put promjenjen utorak, 19 Juli 2022 07:17
Ocijeni
(0 glasova)

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1600 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa