JP " RADIO BOSANSKA KRUPA " d.o.o.

BOSANSKA KRUPA

Trg Avde Ćuka 16

Bosanska Krupa

 

            Na osnovu člana 60. Statuta JP „Radio Bosanska Krupa“ od 16.05.2018.godine „Službeni glasnik općine Bosanska Krupa br.5/2018,a u vezi sa članom 20a. stav (1) i stav (2) Zakona o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 26/16 i 89/18), člana 4.,7. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Sl. Glasnik USK 7/19 i 11/19) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 28/2022 od 14.02.2022.godine, Direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 

1.)   Novinar----------------------------------------------------------1 (jedan) izvršilac

 

OPIS POSLA

- prati sve dnevne događaje na području općine,

- priprema: vijesti, izvještaje, osvrte, komentare, intervjue, i druge novinarske priloge

- obavlja voditeljske i spikerske poslove,

- uređuje emisije po nalogu glavnog i odgovornog urednika,

- obavlja i druge poslove po nalogu glavnog i odgovornog urednika i direktora,

-sve nabrojane poslove dužan je obavljati u skladu sa Pravilima i Kodeksima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK);

 

MJESTO RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto rada je u Bosanskoj Krupi, radno vrijeme 40 sati sedmično;

 

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prija je 7 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama;

 

OPŠTI USLOVI

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje traženih poslova (izabrani kandidati           dužni su u roku od 8 dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 30 dana), kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

POSEBNI USLOVI

- VSS/bachelor/SSS društvenog smjera,

- 1 godina radnog iskustva

 

 

 

DOKUMENTACIJA

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova Javnog oglasa:

- Biografiju (sa adresom i telefonskim brojem),

- Diploma o sticanju tražene stručne spreme

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerene/potvrda o radnom iskustvu u struci.

 

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, od dana objave konkursa. JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže.

 

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. Trg Avde Ćuka 16, 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom „ NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

NAPOMENA

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opšte i posebne uslove, o mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita bit će obaviješteni najmanje 3 dana prije održavanja ispita.

Komisija za provođenje javnog oglasa, kojeg imenuje direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. će nakon provedenog postupka pismenog i usmenog ispita, predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o.. Konačni prijem kandidata izvršiti će Direktor, te sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

Broj : 83/2022

Datum : 14.06.2022.godine,

 

                                                                                                                      DIREKTOR

EZIĆ BERZAD

 

 

 

Ocijeni
(0 glasova)
Čitano 249 puta

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1117 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa