Članak je filtriran: April 2023

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo KD, narušavanja JRiM i SN.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 28 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .Danas od 08,00 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Čaršija i Ćevanuše, i od 08,00 do 15,00 sati u naselju Johovica-prohodac.Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne,uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 8 C , vlažnost zraka 100 % , dok je vodostaj rijeke Une 145 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
ponedjeljak, 17 April 2023 10:49

PRVI BOSANSKOKRUPSKI POLUMARATON

Atletski klub ‘Svjetlost' iz Bosanske Krupe u saradnji s Gradom Bosanska Krupa i gradonačelnikom Arminom Halitovićem, organizira 1.bosanskokrupski polumaraton, 9.septembra 2023.godine, prvi sportski događaj ove vrste u historiji Bosanske Krupe.

Polumaraton je planiran druge subote u septembru, u sklopu rođendana Bosanske Krupe, a trčaće se kroz najljepšu trasu našeg kraja, Kanjon rijeke Une, sa startom i finišom u centru Bosanske Krupe, na novoizgrađenom trgu Alije Izetbegovića.

Dužina polumaratona je 21,097 km, a u sklopu ovog događaja, biće održana i trka na 5 km, kao i trka za najmlađe - djecu školskog uzrasta, na 200 m, 400 m i 800 m.

Prvi bosanskokrupski polumaraton osmišljen je kao sportska i turistička poslastica, koja će trkačima, ali i svim posjetiocima predočiti ljepote Bosanske Krupe i kanjona rijeke Une, kao i nagraditi najbolje i najspremnije maratonce i trkače, koji će uzeti učešće.

Ova sportsko- turistička razglednica grada Bosanska Krupa, za svoju prvu trku, osigurala je bogat nagradni fond, kao i različite poklone i iznenađenja.

U muškoj i ženskoj kategoriji, pobjednici 1.bosanskokrupskog polumaratona, uz pehar i poklon paket, osvojiće i novčanu nagradu od 800KM. Drugo mjesto u obje kategorije zadužuje pehar i 300KM, dok treće mjesto obje kategorije nosi 150KM i pehar.

I 5K će biti trka s primamljivim nagradama. Uz pobjedničke pehare u muškoj i ženskoj kategoriji, pobjednici će osvojiti 300KM, drugo mjesto nosi 100KM dok je treće u vrijednosti od 50KM.

 

Prijave za polumaraton i 5K trku biće otvorene krajem ove sedmice, a sve informacije vezano za polumaraton možete pronaći na Facebook i Instagram stranici Bosanskokrupski polumaraton.

 

Objavljeno u SPORT

JP „RADIO BOSANSKA KRUPA“ d.o.o.

BOSANSKA KRUPA, SKUPŠTINA DRUŠTVA

         Na osnovu odredbi iz člana 247 i člana 248 a u vezi sa odredbom iz člana 303. Zakona o privrednim društvima F BiH (Službene Novine F BiH 81/15), člana 8. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima (Službene novine F BiH 12/03, 34/03 i 65/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima u F BiH (Službene novine F BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09),) i člana 27. i 36. Statuta JP “Radio Bosanska Krupa”, Skupština Društva raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JP „RADIO BOSANSKA KRUPA“ d.o.o.

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora u JP „RADIO BOSANSKA KRUPA“, i to:

a) Članovi Nadzornog odbora – 3 člana;

I. OPIS POZICIJE

Pored nadležnosti utvrđenih Zakonom o privrednim društvima F BiH, Zakonom o javnim preduzećima F BiH i Statutom, Nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti:

 • Nadzire rad uprave Društva
 • Nadzire poslovanje Društva
 • Priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini
 • Priprema Etički kodeks u suradnji sa Upravom i predlaže ga Skupštini
 • Vrši izbor kandidata Odbora za internu reviziju i podnosi Prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini
 • Razmatra provedbene propise i postupak javnih nabavki i nadzire njegovu primjenu
 • Bira predsjednika nadzornog odbora
 • Imenuje i razrješava članove Uprave Društva
 • Daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelom profita
 • Daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima F BiH
 • Usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora
 • Podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji uključuje i izvještaj revizora te izvještaje o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana poslovanja i revidiranog plana
 • Saziva sjednice Skupštine društva, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja
 • Ostale poslove predviđene Zakonom o privrednim Društvima, Zakonom o javnim preduzećima
 • odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom upsidijarnih drustava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog drustva, uz saglasnost Osnivača

II. MANDAT

Nadzorni odbor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini određenoj Odlukom Skupštine Društva. Nakon konačnog imenovanja članovi Nadzornog odbora zaključiće sa Upravom Društva Ugovor o angažmanu u Nadzornom odboru.

III. OPĆI USLOVI

 1. 1.da je kandidat stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;
 2. 2.da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 3. 3.da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
 4. 4.da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i institucijama vlasti F BiH,
 5. 5.da kandidat nije lice osudjivano za krivicno djelo i za prekršaj nespojiv s dužnosću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne;
 6. 6.da kandidat nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadleznosti nadzornog odbora;
 7. 7.da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora drugog javnog preduzeća, ustanove, institucije ili drugog organa.

IV. POSEBNI USLOVI

 1. Visoka stručna sprema, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
 2. Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
 3. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se i sljedeći kriteriji:

         sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije;

         sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

         komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

         rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;

         naklonjenost timskom radu.

V. POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 1. kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;
 2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija);
 3. dokaz o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija);
 4. ovjerenu kopiju lične karte,
 5. ovjerenu izjavu o nevođenju postupka u vezi sa članom IX. 1. Ustava BiH,
 6. Ovjerene izjave za tačke III.2, III.3, III.4, III.5, III.6 i III.7;
 7. Kandidat može dostaviti i druge dokumente koje smatra potrebnim, a koji se tiču uslova konkursa.

Kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Postupak za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora po javnom konkursu provodi Komisija za izbor, imenovanja, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja Općinskog vijeća Bosanska Krupa u skladu sa Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj:12/03, 34/03 i 66/13).

U postupku za izbor i imenovanje, Komisija pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, te na osnovu načela utvrđenih u zakonu i drugim propisima sastavlja listu sa užim izborom najboljih kandidata.

Odluku o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Društva donosi Skupština.

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijave na konkurs, sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

JP „RADIO BOSANSKA KRUPA“, Ulica Trg Avde Ćuka 16, 77240, Bosanska Krupa

PRIJAVA NA KONKURS ZA NADZORNI ODBOR-NE OTVARAJ

 

Nepotpune i neblagovrememene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije u obavezi kandidatima vraćati dokumntaciju prispjelu na konkurs.

 

Broj: SK-6-2/23                                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                              

                  ________________________

                                                                                                                                               Elvis Alibegić s.r.

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

14.4. u 07,40 sati ul.511 Slavne bbr. narušavanje JRiM-a naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.16.4. u 20,00 sati Crkvina SN-uslijed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu NN vozač sa NN vozilom udario u divlju životinju i udaljio se sa lica mjesta.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Po pronalsku NN vozača i NN vozila biće preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 83 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .Danas od 08,00 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Čaršija i Ćevanuše.Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne,uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 8 C , vlažnost zraka 98 % , dok je vodostaj rijeke Une 140 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Početkom ove sedmice na području Bosanske Krupe počela je realizacija Programa javnih radova „Javnim radom za zajednicu i čist okoliš“. Programom javnih radova predviđeno je da nezaposlena lica sa područja grada Bosanska Krupa, zajedno sa službama Grada Bosanska Krupa, JKP „10.juli“, Kanu klubom „Kormoran“ i ŠPD „Unsko-sanske šume“ u narednom periodu očiste i urede obale rijeke Une, Male ade, Stari grad, te ulaz u izletište Šujnovac.

 

Program javnih radova „Javnim radom za zajednicu i čist okoliš“ inicirao je gradonačelnik Armin Halitović nakon što su Bosansku Krupu u prethodnom periodu zadesile poplave koje su iza sebe ostavile ogromne količine otpada na obalama Une.

 

„Zavisno od vremenskih uvjeta, u narednih mjesec dana kroz Program javnih radova planiramo očistit obale rijeke Une od Grmuškog mosta do Bosanske Otoke jer su poplave iza sebe ostavile ogromnu količinu smeća. Pored obala Une očistit će se i Stari grad, Male ade, te ulaz u Šujnovac. Vjerujem da ćemo zajedno sa JKP „10.juli“, Kanu klubom „Kormoran“ i ŠPD „Unsko-sanske šume“ uraditi kvalitetan posao kao što smo ga uradili i u prethodnim godinama“ izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Armin Halitović.

 

Podsjećamo da je ranije ove godine Služba za spašavanje na vodi i pod vodom zajedno sa JKP „10.juli“, Kanu klubom „Kormoran“ i volonterima već započela čišćenje 25 km obale rijeke Une od Grmuškog mosta do Bosanske Otoke. Zbog loših vremenskih uvjeta do sada je očišćeno oko 4 km obale, a čišćenje koje se može izvesti isključivo čamcem se nastavlja i u narednom periodu.

 

Program javnih radova koji se u posljednjih trinaest godina na području grada Bosanska Krupa realizuje već četvrti put predstavlja jedan ekonomski, socijalni i ekološki projekt kojim će se urediti okoliš u Bosanskoj Krupi. Sječu i krčenje samoniklog granja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, prikupljanje otpadnog materijala, ručno čišćenje odvodnih jaraka na više lokacija, poslovi su na kojima su već angažirane nezaposlene osobe iz Bosanske Krupe, a kojima će po okončanju javnih radova biti isplaćena naknada u iznosu od 1.000,00 KM. Pored naknade, Grad je angažiranim licima osigurao i sredstva za ishranu, te materijalna sredstva za rad, odnosno opremu.

 

 

 

 

 

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 22,45 sati na putu M-14 kanjon rijeke Une SN-uslijed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu slijetanje put.motornog vozila s kolovoza i udar u zaštitnu ogradu vlasništvo JP Ceste FBiH.Lice zadobilo TTP,u alkoholiziranom stanju 1,49 promila isključen iz saobraćaja i zadržan u bolnici.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Biće uručen prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 35 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 8 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .Danas nema planski prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Podmračaj. Radovi na dalekovodu. U slučaju vremenskih neprilika radovi se otkazuju.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne,uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 5 C , vlažnost zraka 97 % , dok je vodostaj rijeke Une 89 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH posjetio je danas zajedno sa ambasadorom Republike Slovenije u BiH Damijan Sedar Zelene otoke na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi, koje kroz projekat EU4BusinessRecovery financira Evropska unija i Njemačka vlada.

Zajedno sa gradonačelnikom grada Bosanska Krupa Arminom Halitovićem, ambasador Sattler obišao je lokalitet na kojem se izvode radovi za izgradnju turističkog kampa, koji će obogatiti turističku ponudu Bosanske Krupe, a koja je kao destinacija u Bosni i Hercegovini ušla u proces TOP 100 priča o najboljim održivim destinacijama u svijetu. 

Tokom posjete razgovarano je o aktivnostima koje se provode u okviru projekta “Green Islands Tour” (Obilazak Zeleni otoci), te o podršci turističkim operaterima sa područja grada Bosanska Krupe, i planovima razvoja održivog turističkog sektora nakon okončanja projekta.

U okviru posjete organizovan je i sastanak ambasadora Sattlera, gradonačelnika Armina Halitovića i nekoliko korisnika ovog projekta koji su u razgovoru sa ambasadorom izrazili zahvalnost Europskoj uniji, Vladi Savezne Republike Njemačke, GIZ-u i Gradu Bosanska Krupa na konkretnoj podršci koju su dobili kroz opremu .

„Posebno smo zadovoljni što nam je projekat Green Islands Tour stvorio preduvjete da poboljšamo kvalitet svojih usluga, te što ćemo dobiti i zajedničku turističku platformu koja će objediniti turističku ponudu grada i stvoriti nama operaterima preduslov za održivo djelovanje u sektoru turizma“ izjavio je ovom prilikom Anes Halkić, vlasnik Una-Discovery pro guides jednog od korisnika projekta.

Projekat „Green Islands Tour“, čija je ukupna vrijednost 550.000KM, zajedno implementiraju Grad Bosanska Krupa i Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća. U okviru projekta planirano je unapređenje i promocija Bosanske Krupe kao turističke destinacije, uspostava modela upravljanja destinacijom, kreiranje zajednička turističke ponude, jačanje kapaciteta turističkih operatera, dvojezična online marketinška platforma, kao i sistem monitoringa kvaliteta, što će omogućiti brži oporavak i rast turističkog sektora na ovom području.

Projekat „Green Islands Tour“ se implementirati u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine. Više informacija na: www.eu4business.ba.

Za više informacija o projektu „Green Islands Tour“ (Obilazak zelenih otoka) molimo kontaktirajte:

Ime i prezime, pozicija, institucija/organizacija:

Esma Hergić, stručni saradnik za zaštitu okoliša, Grad Bosanska Krupa

Telefon:+387 (0)37 961 460

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Objavljeno u VIJESTI

Aktivnosti na pripremi ovogodišnjeg obilježavanja 15.aprila -Dana Armije BiH u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona već su uveliko započele.Formiran je i Organizacioni odbor za pripremu programa ,a on je odlučio da ove godine Centralno obilježavanje bude u Gradu Bihaću,dan uoči, 14.aprila,a započeće u jutarnjim satima polaganjem cvijeća i odavanjem počasti pripadnicima Armije BiH na Centralnom spomen-obilježju „Humci „ u Bihaću.

 

Nizom aktivnosti u općinama i gradovima na području Unsko-sanskog kantona će biti obilježen 15. april Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje ovog dana svake godine ima sve veći značaj, budući da se navršava tridesetprva godišnjica od osnivanja,da dolaze mlade generacije koje snažnije treba   podsjećati na bitnost ovog datuma i generacije koje tek dolaze.

 

Dan Armije BiH će se tako polaganjem cvijeća,ućenjem Fatihe i odavanjem počasti,te prigodnim govorom u Bosanskoj Krupi obilježiti ispred Centralnog šehidskog spomen-obilježja u Bosanskoj Krupi na samu godišnjicu,u subotu 15.aprila u 11 sati,a očekuje se kao i uvijek da će tom prilikom uz preživjele pripadnike 511.slavne, predstavnike izvršne i zakonodavne vlaste,organizacije proistekle iz odbrambeno-oslobodilačke borbe i druge organizacije civilnog društva,učenike i njihove pedagoge, prisustvovati i veliki broj građana Grada Bosanska Krupa.

Ovo je jedan od onih dana kada svi trebamo,osobito mi u Bosanskoj Krupi,zahvaliti svima onim kojih nema jer su za naše sutra darovali svoj život,koji su za našu slobodu dali dijelove tijela i svima onima koji su sa nama,a koji su nas poslije 1244 dana vratili u naš grad,oslobodili teritoriju i naše domove i dali veliki i nemjerljivi doprinos oslobođenju ,suverenitetu i nedjeljivosti naše zemlje.

 

Zatečeni historijskim događanjima,agresijom na naše gradove i domove stvorili smo jednu vojsku, jednu armiju,u početku od Patriotske lige koja je Obilježavanje ovog značajnog datuma na području Unsko-sanskog kantona ove godine biće obilježeno historijskim časovima, okruglim stolovima, polaganjem cvijeća na spomen obilježja  i odavanja počasti poginulim borcima i braniteljima.

15. aprila 1992. godine je formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine koja se suprostavila neprijatelju i uspjela odbraniti i sačuvati teritorijalni suverinet i integritet naše zemlje.

Armija Republike Bosne i Hercegovine je službeno osnovana 15. aprila 1992. godine od jedinica Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine kao odgovor na srpsku agresiju. U ratu u Bosni i Hercegovini na jednoj strani bili su branioci, a na drugoj agresori iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Dan armije,  15. april, samo je prigodan direktni povod za podsjećanje na herojsko vrijeme odbrane.

Samo zahvaljujući najhrabrijim sinovima i kćerima ove zemlje, pripadnicama i pripadnicima oružane sile u čijem sastavu su zajedno bili i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i ostali građani ove zemlje, Bosna i Hercegovina je opstala. Ovaj datum je jedan od nabitnijih datuma države Bosne i Hercegovine koju su pripadnici Armije hrabro i časno branili i odbranili. Armija Republike Bosne iHercegovine je priča o znanim i neznanim junacima, o herojima i našim šehidima i palim boricima i svim građankama i građanima BiH koji su se borili za pravo da živimo i opstanemo.

Ovaj datum je jedan od značajnijih u novijoj historiji BiH.Zato je zuzetno je važno da ovakve događaje omasovimo, da u njihovo obilježavanje uključimo što veći broj građana osobito mladih generacija.Zato je veoma bitno sačuvati sve ono za šta se u proteklom ratu izborila Armija Republike Bosne i Hercegovine, te jačati institucije naše zemlje i kompletno društvo, koje razumije i njeguje njen značaj.

Veličina Armije BiH je historijska ćinjenica mjerljiva hiljadama bitaka i toliko naših najboljih sinova o kojoj trebamo početi pričati na ovaj dan i ne prestajati do slijedećeg 15.aprila,dok nas ima i dok ima onih kojih će uvijek znati cijeniti vrijednost slobode koju živimo.

Dževada Štancl

 

 

 

Objavljeno u VIJESTI

106. godišnjica rođenja jednog od najutjecajnijih bh. političara i najistaknutijih Bošnjaka 20. vijeka


Bosanskohercegovački političar Džemal Bijedić, koji je rođen na današnji dan 1917. godine u Mostaru, jedan je od najutjecajnijih i najistaknutijih Bošnjaka 20. vijeka. Nakon Drugog svjetskog rata zbog velikih zasluga u odbrani zemlje od okupatora, kao i u Komunističkoj partiji Jugoslavije, u koju se uključio još kao student, obavljao je brojne visoke funkcije u SFRJ, između ostalih, bio je predsjednik Republičkog vijeća, predsjednik Skupštine SRBiH i na kraju imenovan za predsjednika jugoslavenskog Saveznog izvršnog vijeća, 1971. godine.

U vrijeme ustavnih promjena krajem 1960-ih i početkom 1970-ih Bijedić se zalagao za ravnopravnost republika u jugoslavenskoj federaciji, te ravnopravnost naroda unutar Bosne i Hercegovine. Borio se za integraciju Hrvata zapadne Hercegovine, afirmaciju nacionalnog identiteta Muslimana i integraciju Bosanske krajine u šire bosanskohercegovačke političke, ekonomske i kulturne tokove. Osim toga, organizator je tadašnje bh. privredne reforme i infrastrukture, posebno izgradnje moderne putne mreže, regionalnih vodovoda, gradskih kanalizacija i telekomunikacija.

Avionska nesreća
Nažalost, zaustavila ga je avionska nesreća, koja se dogodila na putu prema Sarajevu, 18. januara 1977. godine, u kojoj je izgubilo život zajedno sa svojom suprugom Razijom, od koje se nije odvajao gdje god da je išao. Ni danas nije razriješena misterija o ovoj nesreći, jer su postojale osnovane sumnje da je namještena, a razlog je bio, prema mišljenju mnogih političkih analitičara, to što ga je Josip Broz Tito vidio kao svoga nasljednika na čelu Jugoslavije.

Bijedić je bio porodičan čovjek kojeg su svi voljeli i sigurno je jedan od najomiljenijih političara iz komunističkog vremena, pogotovo u našoj zemlji za koju se borio svim srcem. Na sarajevskom groblju Bare, gdje je ukopan Džema, kako su ga zvali odmilja, svake godine na dan njegove pogibije okupe se poštovaoci njegovog lika i djela, kako bi odali počast ovom bh. velikanu.

Izvor: avaz.ba

Objavljeno u VIJESTI
Stranica 4 od 7

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1780 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa