Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnu liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova odbora/mobilnog tima/ tima i njihovih zamjenika

Na osnovu clana 2.13 stav (1) tacka 3. lzbornog zakona BiH (“Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.23/01, 7/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08,

37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22,51/22, 67/22 i 24/24.), au vezi clanom 26. Pravilnika o postupaku imenovanja i razrjesenja birackih odbora za Lokalne izbore u Bosni I Hercegovini 2024.godine (“Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.31/24), Gradska izboma komisija Bosanska Krupa raspisuje:

PONOVNI

JAVNI  OGLAS

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje clanova biracki odbora/mobilnog tima/ tima i njihovih zamjenika

 1.           Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje clanova biracki odbora/mobilnog tima/ tima i njihovih zamjenika.

II.             Uslovi za imenovanje:

Opci uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa.
  1. Za clana birackog odbora ne moze biti imenovano lice (clan 2.3. lzbornog zakona BiH):
   1. Koje ne moie kandidirati u smislu odredbi clanova 1.6. 1.7 i 1.7a lzbornog zakona BiH;
   1. Koje je clan najviseg izvrsno-politickog organa politicke stranke iii koalicije (predsjednik , potpredsjednik , generalni sekretar iii clan izvrsnog odbora iii glavnog odbora);
   1.           Koje nosilac izabranog mandata iii je clan izvrsnog organa vlasti, osim u slucajevima predvidenim clanom 2.12 stav (4) lzbornog zakona;
   1. Koji je aktuelni kandidat iii je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Opcim i posljednjim Lokalnim izborima;
   1. Kojem je izrecena kazna za radnju koja predstavlja tezu povredu izbornog zakona iii propisa za koju je licno odgovorno, u posljednje cetiri godine, racunajuci od dana pravosnaznosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima prebivavilste u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje biracki odbor, u pravilu da je upisan u lzvod iz Centralnog birackog spiska za biracko mjesto za koje se imenuje,
 • da ima najmanje zavrsenu srednju skolu, odnosno 111, IV iii V stepen strucne spreme;
 • da mu nije izrecena sankcija od Centralne izborne komisijeBiH.

Ill.       Potrebna dokumentacija :

1.  Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.           Rok za podnosenje prijava

Rok za podnosenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploci grada, na internet-stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja ( Radio Bosanska Krupa).

V.           Organ za provodenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izboma komisija grada Bosanska Krupa.

 • Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedistu gradske izborne komisije iii na internet­ stranici grada Bosanska Krupa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedistu izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Bosanska Krupa Trg Avde Cuka bb

77240 Bosanska Krupa

Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje clanova birackih odboral mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati“.

Kandidati ce, ako izborna komisija zatrazi ,dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

SVA PRAVA ZADŽANA