Uspješan rad na majskoj sjednici Gradskog vijeća Bosanska Krupa

U Bosanskoj Krupi , pretposljednji dan ovog mjeseca zasjedali su vijećnici i vijećnice Gradskog vijeća Bosanska Krupa odnosno održali su svoju 24.sjednicu. Uobičajeno, poslije usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice bez promjedbi, s jednom dopunom, je u cjelini usvojen i predloženi dnevni red za ovu sjednicu, pa se krenulo od vijećničkih pitanja. Ona su se prvenstveno ticala pojava i nekih „nedostataka“ koje su pojedini vijećnici odlučili uputiti javno i zamoliti za njihovo rješavanje.

Vijećnička pitanja su se odnosila na komunalna pitanja vezana za opasnost koja dolazi od uklonjene i nepostavljene nove rešetke na putu Voloder, te gomilanje smeća, pa i uginulih životinja u krugu Zadruge u Bosanskoj Otoci (vijećnik Emir Bešić), predložena je Inicijativa da se preporuči Izmjena i dopuna Zakona o šumama, u dijelu gdje stoji da ŠPD“Unsko-sanske šume” ide u korak s vremenom, dobro upravlja šumama, dopuni uvrštavanjem i mogućnošću za razvoj „extra-adrenalinskih sportova“ koji su trend, a mogu donijeti i inovirati  turističku ponudu i prihod (vijećnica Vildana Jogić). Također vijećnik i predstavnik Veterana policije izrazio nezadovoljstvo zašto se u Organizacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma ne pozivaju članovi organizacije na čijem je čelu, te zašto se ne izvjesi zastava Veterana na spomen -obilježjima (Jasmin Hasanović).

Jedno od vijećničkih pitanja je bilo o toku radova u ulici 511.slavne brigade u Bosanskoj Krupi, s pitanjem, kako je vijećnik naveo, pošto se ne vide radnici, da li će taj projekat biti završen do početka turističke sezone. Još jedno pitanje je postavio vijećnik Elezović Đemal, a radi se o trotoaru  kojim se kreće stanovništvo, a posebno djeca, te ukazao na na neuklanjanje auto-otpada, i smeća, a koje privlači i veliki broj pasa lutalica na trotoar koji ide uz Reciklažno dvorište JKP“10 juli“. Vijećnik Muhamed Mušeljić je u okviru Vijećničkih pitanja zatražio od Predsjedavajućeg da se na narednoj sjednici u okviru posebne tačke, ili kao Tematska sjednica zakaže rasprava, na temu rijeke Une i sve izraženijeg trenda betoniranja i skrnavljenja obala rijeke Une.

U okviru ove tačke, a na početku razmatranja ostalih tačaka Dnevnog reda, obratio se Predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Lipovača, te gradonačelnika i vijećnice i vijećnike izvjestio o dopisu gradske pravobraniteljice, koja se ovaj put odnosi na poslovnu zonu Vranjaska, na koji je odmah odgovorio gradonačelnik Armin Halitović, te kazao da je riječ o Odluci  izradi Regulacionog plana  koji može potrajati i duže, gdje je kao nosilac izrade postavljena nadležna Služba Grada Bosanska Krupa, a koji će se po zakonskom postupku donositi ili putem javne nabavke ili kroz poslovni dogovor sa Katonalnim zavodom za izgradnju, poslije čega će uslijediti izrada Nacrta, javna rasprava i sve što slijedi u skaladu sa zakonom. U nekoliko rečenica, upoređujući načine izrade u drugim gradovima je pojasnio i različite načine pitanja obuhvata Poslovne zone, gdje se pobrajaju samo granične linije, a negdje i svi vlasnici, za koji se gradonačelnik nada da će se mnogi vlasnici, kada je u pitanju Vranjska, i sami odlučiti na razvijanje svojih poslovnih biznisa, a neki , po zakonskim pravilima i na eksproprijaciju. Naglasio je da su za nadležnost i peispitivanje takve odluke nadležni Gradsko vijeće i gradonačelnik.

Vijećni su usvojili Odluku vezanu za Vranjsku

Prostornim planom Općine Bosanska Krupa 2007-2027.g. su definirani pravci budućeg razvoja privrede na području Grada Bosanska Krupa koji će se realizovati kroz konkretne projekte iz različitih oblasti, a jedan od njih je i osnivanje i infrastrukturno opremanje poslovne zone „Vranjska“.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Bosanska Krupa formirana je Poslovna zona.

Vranjska, ukupne površine 70,70 ha, te je kako je istaknuto u Odluci, potrebno definirati sadržaj i način uređenja mikrolokacije kroz izradu odgovarajućeg detaljnog planskog dokumentu, u cilju daljih privrednih aktivnosti i unapređenju privrednog ambijenta u gradu Bosanska Krupa i ona je neophodna nakon što je usvojena Odluka o formiranju Poslovne zone „Vranjska“.

Vijećnici su odlučili donijeti Odluku o izradi regulacionog plana Vranjska jer na predmetnom području predstoji intenzivna izgradnja ili uređenje prostora čije su granice utvrđene prostornim planom koji je i osnova za njegovu izradu.

Usvojena i odluka o formiranju Poslovne zone „Halkići“

Poslovna zona „Halkići“ čija granica prema Prostornom planu općine Bosanska Krupa 2007. – 2027. godine ima granicu koja  polazi sa sjevera od mjesta kontakta kamenoloma Ilića Do, sa željezničkom prugom, kreće se jugoistočno trasom željezničke pruge Bihać – Bosanski Novi sve do mjesta odvajanja magistralnog puta M14 i stare ceste Bosanska Krupa – Bosanska Otoka (odvajanje za „Krupa Kabine“ d.o.o.) gdje granica prelazi magistralni put M14 u pravcu sjeveroistoka, dalje ide sjeverozapadno prateći pristupni put za „Krupa Kabine“ d.o.o.,uključujući i parcelu/lokaciju trafostanice, te izlazi na lijevu obalu rijeke Une. Granica lijevu obalu rijeke Une prati sjeverozapadno do mjesta cca. 100 m nizvodno od riječne ade, gdje segranica kreće jugozapadno, okomito na magistralni put M14. Granica se odatle pruža sjeverozapadno prateći magistralni put M14 u pravcu Bosanske Otoke do mjesta ukrštanja sa trasom željezničke pruge odakle jugozapadno izlazi na početnu tačku obuhvata te isti zatvara.

Površina Poslovne zone „Halkići“ iznosi cca 29 hektara.

Vijećnice i vijećnici su dali saglasnost i donijeli riješenje da je od javnog interesa izgradnja kablovskog dalekovoda za trafostanicu“Podgrmeč 2”, u ulici Dana nezavisnosti, Grad Bosanska Krupa, i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji ustanovljenjem služnosti na zemljištu koje je precizirano riješenjem.

Korisnik eksproprijacije za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju kablovskog dalekovoda za trafostanicu “Podgrmeč 2 je JP ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo, Podružnica„Elektrodistribucija“ Bihać.

Također,na sjednici najvišeg zakonodavnog organa donošeno je riješenje o, da je od javnog interesa izgradnja priključnog podzemnog kablovskog dalekovoda KB 10(20) kV dionica C053-T31710 “Kovačevići 3”, u Mahmić Selu, Grad Bosanska Krupa,te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji ustanovljenjem služnosti na zemljištu naznačenom u riješenju.

U oba ova riješenja, protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Bihaću, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.Tužba se podnosi neposredno sudu.

Vijećnici i vijećni su na svojoj 24. sjednici na dnevnom redu imali i dva izvještaja o radu za 2023.godinu: JP „Veterinarska stanica „ i JP „Radio Bosanska Krupa.

Obzirom da izvjestilac o Izvještaju za JP „Veterinarsku stanicu „ nije prisustvovao sjednici, predlagač Izvještaja, gradonačelnik Armin Halitović je povukao ovu tačku dnevnog reda i o Izvještaju se nije diskutiralo.

Izvještaj o radu JP „Radio Bosanska Krupa“ ,uz bilješke uz finansijski izvještaj za period od 1.1. do 31.12. 2023. godine ,te Plan rada za 2024. godinu  je usvojen na ovoj sjednici.

Posljednja tačka je bila Informacija o stanju sigurnosti  na području Grada za mjesec april  2024. godine, koju su vijećnici i vijećnice primili k znanju.

Efikasnost vijeća i dobro pripremljena sjednica održana u četvrtak,  uslovila je trajanje sjednice nešto manje od jedan sat.

Dževada Štancl

SVA PRAVA ZADŽANA