Oglas za posao/izmjena

IZMJENA I DOPUNA  TEKSTA JAVNOG OGLASA  ZA PRIJEM RADNIKA  U

JP“ RADIO BOSANSKA KRUPA „ DOO

Vrši se izmjena i dopuna teksta Javnog konkursa za prijem radanika u JP“radio Bosanska Krupa“ doo   koji je objavljen 15.05.2024. godine u Dnevnom listu i na službenoj web stranici JP “Radio Bosanska Krupa“ doo .(u nastavku)

Radi uočene greške u Javnom pozivu  za prijem radanika  koji je objavljen 15.05.2024. godine u Dnevnom listu objavljujemo ispravku Javnog poziva za prijem radnika u JP „Radio Bosanska Krupa“doo

U Javnom poziva za prijem radnika u JP „Radio Bosanska Krupa“ doo mijenja se broj izvršilaca  na poziciji  1. Novinar i umjesto „ jedan izvršilac „  stavlja se „ dva izvršioca“

Produžava se trajanje konkursa za još sedam dana i krajnji rok za prijavu na Javni poziv za prijem radnika u JP “Radio Bosanska Krupa“ doo je  29.05. 2024. godine do 15 .00 sati.

JP ” RADIO BOSANSKA KRUPA ” d.o.o.

BOSANSKA KRUPA

Trg Avde Ćuka 16

Bosanska Krupa

            Na osnovu člana 60. Statuta JP „Radio Bosanska Krupa“ od 16.05.2018.godine „Službeni glasnik općine Bosanska Krupa br.5/2018,a u vezi sa članom 20a. stav (1) i stav (2) Zakona o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 26/16 i 89/18)  te Uredbe o postupku prijema u radni odnos od 5.4.2019. godine „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona  br.7/19 član 10. v.d direktorice raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme  za radno mjesto

  1. Novinar – 2 izvršioca
  2. Tehničar -realizator  – 1 izvršilac

OPIS POSLA za poziciju pod 1.

-prati sve dnevne događaje na području općine,

-priprema: vijesti, izvještaje, osvrte, komentare, intervjue, i druge novinarske priloge

-obavlja voditeljske i spikerske poslove,

-uređuje emisije po nalogu glavnog i odgovornog urednika,

-obavlja i druge poslove po nalogu glavnog i odgovornog urednika i direktora,

-sve nabrojane poslove dužan je obavljati u skladu sa Pravilima i Kodeksima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK);

OPIS POSLA za poziciju 2.

-obavlja sve poslove tehnički vezane za proizvodnju, montažu i emitovanje programa

-održava i brine se o funkcionisanju studijsko-brežijske opreme

-obavlja i druge poslove po nalogu šefa PEP-a,glavnog i odgovornog urednika i direktora

-odgovoran je za snimanje programa

-sve nabrojane poslove dužan je obavljati u skladubsa Pravilima i Kodeksima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK)

MJESTO RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto rada je u Bosanskoj Krupi, radno vrijeme 40 sati sedmično;

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava  je 7 dana počev od slijedećeg dana zadnje objave u dnevnim novinama;

OPŠTI USLOVI ZA OBER POZICIJE

Da je državljanin/državljanka BiH,

Da je stariji/starija od 18 godina,

Da nije otpušten/otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta),

Da nije obuhvaćen/obuhvaćena  odredbom člana IX. Ustava BiH.

POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU 1.

VSS/ bachelor/ SSS društvenog smjera,1 godina radnog iskustva

POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU 2

SSS tehničkog smjera,6 mjeseci radnog iskustva

DOKUMENTACIJA

Uz prijavu, kandidati/kandidatkinje  su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova Javnog oglasa:

Biografiju (sa adresom i telefonskim brojem i e mail adresom),

Izvod iz matične knjige rođenih,

Dokaz o završenoj stručnoj spremi,

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

Uvjerene/potvrda  o radnom iskustvu.

Ovjerene izjave kao dokaz opšti uslova konkursa, stav 3 i stav 4.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, od dana objave konkursa. JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže.

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom poštom na adresu:JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o.  Trg Avde Ćuka 16, 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom „ NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

NAPOMENA

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opšte i posebne uslove, o mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita bit će obaviješteni  najmanje 3 dana prije održavanja ispita.

Komisija  za provođenje javnog oglasa, kojeg imenuje direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. će nakon provedenog postupka i obavljenog usmenog i pismenog ispita, predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o.. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor, te sa izabranim kandidatom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

     

                                                                                                               v.d direktorice

                                                                                                              Dževada Štancl

SVA PRAVA ZADŽANA