UMJESTO JEDNE, JUČER DVIJE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA BOSANSKA KRUPA

Juče su umjesto jedne održane dvije sjednice Gradskog vijeća Bosanska Krupa.

Sedamnaesta redovna sa 13 tačaka dnevnog reda i druga odmah za njom, XVIII redovna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. U uvodu kažimo da je usvojen Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu u iznosu od 14 212 000 KM, a centralna javna rasprava je zakazana za 15.decembar za 10 sati.

Na samom početku sjednice izjašnjavajući se o predloženom dnevnom redu je , kako je predsjedavajući Alen Lipovača  obrazložložio, došlo  do tehničke greške. Naime,  umjesto dnevnog reda sa 14 tačaka, koje je utvrdio Kolegij 17.novembra,  pred vijećnike  je došao dnevni red sa 13 tačaka i kao takav je usvojen. Predsjedavajući Gradskog vijeća je kazao da će se u toku sjednice sazvati Kolegij gdje će se donijeti odluka o održavanju XVIII redovne sa samo jednom izostavljenom tačkom koja se ticala Molbe za otpis zatezne kamate Alije Kurtovića,  iznos kojeg, u visini od 59 818 KM po presudi Općinskog suda Bosanska Krupa treba uplatiti u Budžet Grada Bosanska Krupa.

Kako je rečeno tako je i urađeno. Napravljena je pauza prije sedme tačke, održan Kolegij i donešena odluka da se XVIII sjednica održi odmah po završetku sedamnaeste.

Do tada vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta za 2024.godinu u visini od 14 212 000 KM, a javna rasprava je zakazana za 15.decembar od 10 sati u Maloj sali Doma kulture. Bez prevelike rasprave ili uopšte bez diskusija vijećnici su prihvatili procjenu neophodnih sredstava u budžetu za komunalnu potrošnju te u javnu raspravu ovaj Program pustili do 15.decembra kada je za 11 sati zakazana centralna javna rasprava. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju zajedničke komunalne potrošnje za iduću godinu prema sadašnjem planu prelazi milion maraka. U najveće stavke od pomenutih milion ulazi javna rasvjeta(447 000 KM ) i zimska služba(236 399 KM), a slijedi održavanje javnih površina (159 476 KM). Vijećnici su u svom radu nadalje usvojili  Odluku o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje  građevinskog zemljišta za iduću godinu. Prema odluci metar takve kvadratne površine  bi iznosio 70 KM. Što se tiče Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine  za iduću godinu  je 600 KM.

Komunalna naknada – neki plaćaju, a neki baš i ne

 U standardne odluke koje se „revidiraju“ u toku kalendarske godine koja će se primjenjivati u idućoj nalazi se i Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade. Vrijednost boda po metru kvadratnom površine za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti  iznosi 0,008 KM, dok vrijednost boda za metar kvadratni površine nekretnine  za stambene, garažne i druge pomoćne prostore je 0,006 KM. Ovdje su pojedini vijećnici reagovali(Vildana Jogić-nezavisna  i Jasenko Šertović- POMAK) tražeći da se prijedlog  usvoji uz zaključak da se odluka počne primjenjivati kada se izbaci praksa koja je do sada bila na snazi kojom se  u jedinim mjesnim zajednicama komunalna naknada plaća, u drugim ne. Nedovoljan broj ruku presudio je da ovaj zaključak bude odbijen, a prihvaćena je odluka  onakva  kakva je došla u prijedlogu.

Pored ostalog prihvaćen je Pravilnik o  uslovima i postupku dodjele stipendije kojim osim pojednostavljene procedure u smislu dostavljanja dokumentacije su obuhvaćeni  redovni studenti i redovni samofinansirajući I,II,III i IV godine studija kao i redovni studenti i redovni samofinansirajući I i II ciklusa studija akreditovanih državnih ustanova.

Procijenjena šteta majskih poplava oko 674 000 KM

Usvojen je i novi Prijedlog procjene ugroženosti od požara i Prijedlog plana zaštite od požara Grada Bosanska Krupa. Stari je donešen 2017.godine i od tada je pretrpio oko 55 % promijena što je samo po sebi ukazivalo na potrebu donošenja novog. Zanimljiv je podatak koji stoji u analizi da, primjera radi, na 24 lokacije -uglavnom zgrade, vatrogasno vozilo ne može prići iz različitih razloga, među kojima i zbog parkinga zbog čega je nužna i što hitnija primjena Odluke o regulaciji saobraćaja. Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti nastalih usljed majskih poplava pokazuje ukupnu štetu u visini od skoro 674 000 KM iznos u koji su ubrojane kako šteta nastala kod pravnih i fizičkih lica tako i iznos za utrošeni materijal i aktivnosti poduzetih tokom odbrane od poplava. Izvještaj kojeg su vijećnici takođe prihvatili. Informacijom Policijske stanice o stanju sigurnosti za mjesec oktobar okončana je XVII redovna sjednica Gradskog vijeća nakon čega je data petominutna pauza kako bi se moglo nastaviti sa održavanjem XVIII redovne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda, kako smo u uvodu ovog izvještaja kazali, Molba Alije Kurtovića za otpis duga zatezne kamate.

Konfuzna XVIII redovna sjednica

Nakon što je Predsjedavajući Alen Lipovača pozvao vijećnike kako bi počeli XVIII redovnu sjednicu vijećnici su reagovali po više osnova. Reagovali su na način kako je sazvana sjednica, jer sjednica nije imala zapisnik sa prethodne, ukratko nije pratila metodologiju rada, a onda su došli u nedoumicu oko načina formulisanja tačke. Pojedini vijećnici su kazali da se vijećnik po Poslovniku ne može izjasniti o „Molbi“, već treba  biti npr. odluka ili  zaključak. Predsjedavajući je objašnjavao da se prvo moraju izjasniti o molbi da bi došli do zaključka. Drugi su smatrali da je molba trebala biti upućena prvo Komisiji Gradskog vijeća na razmatranje pa onda na vijeće u formi koju prihvata Poslovnik. Na kraju, kada su se složili da raspravljaju o molbi konačno se prešlo na samu suštinu, a to je Molba Alije Kurtovića da mu se otpiše dug po osnovu zateznih kamata u visini od 59 818 KM, iznos kojeg po presudi Općinskog suda Bosanska Krupa je dužan uplatiti u Budžet Grada Bosanska Krupa. I tu se ponovno došlo do nedoumica kako postupiti , jer sve je ukazivalo da ne postoji zakonski osnov da se takvo što učini, a sa druge strane postavljeno je i pitanje diskiminacije prema svima ostalima koji eventualno imaju dug prema Gradu. Iako su vijećnici jedan za drugim smjenjivali se za govornicom tvrdeći kako je njihova namjera najbolja i da žele pomoći, ipak ostajao je veliki upitnik kako i na koji način takvo što provesti. Predsjedavajući Lipovača je takođe kazao da Pravobranilaštvo ne može dati mišljenje na „molbu“ , a prisutne je upoznao i da je u toku izvršni postupak što baš nije ostavljalo brojna pravno kvalitetna rješenja. Na kraju su na stolu imali zaključak Midhada Arnautovića(NES) da Grad Bosanska Krupa pripremi tekst  javnog poziva  kojim bi se pozvali građani koji imaju dug da podnesu zahtjev za otpis te uputi vijeću na dalje razmatranje, što je na kraju  i prihvaćeno.

Glasali su potom i o samoj tački formulisanoj kao Molba Alije Kurtovića za otpis duga zatezne kamate što nakon glasanja nije prihvaćeno , jer je bilo 11 ruku „ZA“.

I rekli bi smo žargonski šlag na kraju. Vijećnik Đemal Elezović(NIP) predložio je vijećnicima zaključak kojim bi se vijećnici odrekli naknade za ovu XVIII sjednicu koja je imala tu  jednu tačku „molbu“. Od 23 vijećnika, (Emir Bešić-SDA, Jasenko Šertović-POMAK nisu bili prisutni u momentu predlaganja pomenutog zaključka), samo troje vijećnika je diglo ruku kako bi podržali zaključak. I obzirom da ih je samo troje vrijedno je da im se imena kažu.

Sinoć od 23 prisutna vijećnika  spremno je bilo da se odreknu naknade za XVIII sjednicu:

1.   Đemal Elezović(NIP) – predlagač zaključka

2.   Vildana Jogić (nezavisna vijećnica)

3.   Šemso Hadžipašić(NES) – zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Inače kažimo i to:

–       da  mjesečni paušal svakog vijećnika sa porezom, koji  iznosi 10 % je 400 KM ( 25 vijećnika), s tim da predsjedavajući i zamjenik imaju viši iznos;

–      Da su održana tri Kolegija za ove dvije sjednice, koje su prema materijalima ustvari trebale biti jedna, a da predsjednici Kluba stranaka koji učestvuju u njegovom radu imaju po  50 KM po održanoj sjednici Kolegija;

–      Da je naknada za održanu sjednicu 200 KM sa porezom i da su juče održane dvije sjednice od kojih jedna sa samo jednom tačkom dnevnog reda;

Tonski snimak i XVII i XVIII sjednice Gradskog vijeća Bosanska Krupa koje su ukupno, sa pauzama  trajale oko tri sata, emitujemo u nedjelju, 3.decembra 2023.godine od 10 sati.

Renata Stijelja

SLUŠAJ UŽIVO

Vijesti

Tagovi