Objavljeni su  rezultati izbora za članove savjeta  MZ-e  u općini Bosanska Krupa koji su održani u subotu 13. juna ove godine. Na izbore u ukupno dvadesetčetiri mjesne zajednice  izišlo je  približno 3000 birača, najviše u MZ Krupa II,njih  290, što je generalno slab odziv uzme li se u obzir da je mogla glasati svaka punoljetna osoba u Općini koja broji oko 30 000 stanovnika. Prema ovoj statistici, jasno je,  tek 10 % ukupnog stanovništva je odlučilo ko će činiti Savjet MZ-a  koji treba da rade na poboljšanju kvaliteta života stanovnika područja iz kojih dolaze  i da budu glas mještana  u kandidiranju svojih zahtjeva pred Općinskim vijećem  kao predstavničkim tijelom Bosanske Krupe. Politički subjekti , odnosno političke partije i grupe gradjana kandidovali su svoje predstavnike i prema rezultatima, pojedinačno,  najviše glasova  su dobili kandidati iz SDA(10),SDP(7) ,Grupa gradjana(3), A-SDA(2), SBB(1) , Nezavisni kandidat(1).Prema pravilima predsjednik  mjesne zajednice  je upravo kandidat sa najviše osvojenih glasova. Rezultate izbora za članove Savjeta MZ-a općine Bosanska Krupa  još   mora potvrditi  Općinsko vijeće  Bosanska Krupa.

Renata Sedić

 

 

Na osnovu  člana 40. Odluke o principima, načinu i procedurama provođenja izbora u mjesnim zajednicama ( Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 3/09 i 4/09. )a u vezi sa članom 37. i  38 Uputstva o provđenju izbora za članove savjeta MZ iz aprila 2014.godine, Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama na  X (desetoj) redovnoj  sjednici održanoj 14.06.2015. godine donijela je

 

O D L U K U

o rezultatima izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

održanih 13.06.2015.godine

I

Izbori za članove savjeta MZ su održani u 24 mjesne zajednice na području Općine Bosanska Krupa.

II

Rezultati izbora su navedni u  tabeli koja je sastavni dio ove obavijesti.

 

III

Općinsko vijeće Bosanska Krupa potvrđuje rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice.

 

Izabrani članovi Savjeta, nakon potvrđivanja rezultata izbora od strane Općinskog vijeća, dužni su potpisati izjavu o prihvatanju mandata.

Komisija izdaje uvjerenja izabranim članovima Savjeta mjesnih zajednica, koji su dobili mandat.

 

IV

Za članove Savjeta izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova za određeno mjesno područje, s tim da je predsjednik savjeta mjesne zajednice onaj kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

 

Protiv  ove odluke o rezultatima izbora može se izjaviti prigovor u roku od 24 sati od objavljivanja rezultata izbora.

Prigovor se upućuju Komisiji za provođenje izbora za članove savjeta MZ neposredno u prostorije Općinskog vijeća ili putem pošte.

 

 

Broj: 083/15.                                                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dana:27.05. 2015.                                                                                          

                                                                                                                                             Lipovača Alen,dipl.pravnik s.r.

 

Dostaviti:

1. Učesnicima

2. portal Krupljani.ba i web stranice Općine Bosanska Krupa

3. Mjesnim zajednicama-putem portala Krupljani.ba i web stranice Općine Bosanska Krupa

 4.JP «Radio» Bosanska Krupa

5.   A r h i v a

 

REZULTATI IZBORA

za članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Bosanska Krupa održanih dana 13.06.2015.godine

 

MZ VELIKI DUBOVIK

Ukupno izašlo birača:76

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.BOBIĆ EMIN- 31
 2. 2.GROŠIĆ MEHMED- 28
 3. 3.HODŽIĆ SUAD- 27
 4. 4.GROŠIĆ HAŠIM -76
 5. 5.BEČIĆ HAŠIM -32
 6. 6.GROŠIĆ HAJRUDIN -39
 7. 7.MACANOVIĆ SANEL- 27

MZ VELIKI BADIĆ

Ukupno izašlo birača: 86

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST-FAHRUDIN RADONČIĆ

 1. 1.DŽAJIĆ EMSUD -47

DEMOKRATSKA FRONTA –ŽELJKO KOMŠIĆ

 1. 1.HUSAREVIĆ SEJDO -3

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.SALKIĆ SUAD-1

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.RAMIĆ ALIJA-0
 2. 2.RAMIĆ ALMIR-20
 3. 3.HUSAREVIĆ SELVEDIN-0
 4. 4.ŠABIĆ AMIR-6
 5. 5.ŠABIĆ SEJAD-6
 6. 6.ŠABIĆ REUF-4
 7. 7.HUSAREVIĆ ADIS-5
 8. 8.BEĆIREVIĆ ZAIM-4
 9. 9.MURTIĆ JASMIN-1

MZ VRANJSKA

Ukupno izašlo birača:30

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.ŠKORIĆ RATKO -28
 2. 2.GALONJA PETAR-3
 3. 3.SANTRAČ MIROSLAV-1
 4. 4.JERKOVIĆ DRAGAN-1
 5. 5.ŠKORIĆ DUŠAN-1
 6. 6.GALONJA BOJAN-1
 7. 7.ŠKORIĆ MILAN-1

 

MZ HODŽINAC

Ukupno izašlo birača:158

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.OSMANAGIĆ HUSEIN-43
 2. 2.MUŠELJIĆ IDRIZ-17
 3. 3.MUJIĆ SAFET-17
 4. 4.VELAGIĆ SENAD-23
 5. 5.KOVAČEVIĆ SULEJMAN-24
 6. 6.BEĆIREVIĆ ESMIR-16
 7. 7.MUŠELJIĆ MIRSAD-12

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.DELALIĆ ASIM-80
 2. 2.PORIĆ EKREM-66
 3. 3.JEZERKIĆ ESAD-64
 4. 4.PEHLIĆ SELMIR-67
 5. 5.ALIČEVIĆ ERMIN-63
 6. 6.PAĐAN MAJDIN-68
 7. 7.VELAGIĆ ALDIN-62

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.MUŠELJIĆ ISMET-27
 2. 2.MUSTAFIĆ REMZIJA-18
 3. 3.HAFIZOVIĆ MUHAREM-11
 4. 4.MUŠELJIĆ NERMIN-13
 5. 5.HADŽIĆ HAKIJA-13
 6. 6.HADŽIPAŠIĆ HAJRUDIN-9

MZ OTOKA II

Ukupno izašlo birača:209

AKMADŽIĆ SUADA-NEZAVISNI KANDIDAT

 1. 1.AKMADŽIĆ SUADA-6

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.IČANOVIĆ HASAN-70
 2. 2.MUJAGIĆ NURFET-44
 3. 3.STAMBOLIJA SAMRA-43
 4. 4.REDŽIĆ MIRSAD-50
 5. 5.IČANOVIĆ ELVIS-63
 6. 6.VRANIĆ ELVIS-60
 7. 7.KADIĆ ASIM-44
 8. 8.SIJAMHODŽIĆ SAMIR-39
 9. 9.BRATIĆ SENAD-40

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.KOMIĆ HASAN-97
 2. 2.KAJTEZOVIĆ ZIJAD-83
 3. 3.KOMIĆ EDITA-80
 4. 4.ĆEHIĆ SENAD-63
 5. 5.BURZIĆ HASAN-65
 6. 6.HALILOVIĆ ALMA-35
 7. 7.FAJIĆ IBRAHIM-35
 8. 8.KOMIĆ ESAD-28
 9. 9.HALILOVIĆ BADEMA-35

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.KURTOVIĆ SEAD-0
 2. 2.ŠABIĆ BEĆIR-0
 3. 3.IČANOVIĆ TEHVIDA-0
 4. 4.BRATIĆ RASIM-0
 5. 5.ČAUŠEVIĆ HASE-0

 

OTOKA CENTAR

Ukupno izašlo birača:110

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.FAJIĆ ĆAMIL-7
 2. 2.BEŠIĆ SUAD-2
 3. 3.KARABEGOVIĆ ALIJA-10
 4. 4.HUŠIDIĆ HARIS-2
 5. 5.OMERĆEHAJIĆ HAMDIJA-2
 6. 6.OMERĆEHAJIĆ NAIDA-2

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.BAJRIĆ HAMDIJA-4
 2. 2.FAJIĆ IDRIZ-8
 3. 3.ALDŽIĆ MUHAMED-6
 4. 4.SULJKANOVIĆ ALMA-4
 5. 5.ISLAMOVIĆ IRNES-5
 6. 6.SULJKANOVIĆ SAMIR-6
 7. 7.KADIĆ KIFIL-7
 8. 8.ŠAHINOVIĆ ESAD-5

OMERĆEHAJIĆ ZEKIRA –NEZAVISNI KANDIDAT

 1. 1.OMERĆEHAJIĆ ZEKIRA-2

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.MUJKIĆ HASE-56
 2. 2.KAHRIĆ KEMAL-22
 3. 3.BEŠIĆ ELVIN-27
 4. 4.ŠAHINOVIĆ IRNES-21
 5. 5.BEŠIĆ ALBIN-24
 6. 6.OMERĆEHAJIĆ ESMIR-26
 7. 7.HADŽIĆ ENIZ-28
 8. 8.FAJIĆ ENVER-22
 9. 9.FETIĆ MEHMED-24
 10. 10.ĆORDIĆ AMEL-28
 11. 11.FAJIĆ ESAD-22
 12. 12.JUSIĆ ALIJA-35
 13. 13.TAHIROVIĆ AVDIJA-27

MZ SUVAJA

Ukupno izašlo birača: 43

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.MAZALICA MILORAD-30
 2. 2.MARIJANOVIĆ ŽELJKO-9
 3. 3.MANDIĆ MILORAD-14
 4. 4.MANDIĆ SLAVKO-6
 5. 5.MANDIĆ BOŠKO-7
 6. 6.DRAGOMIR-7
 7. 7.MANDIĆ GOJKO-6

MZ ZALUG

Ukupno izašlo birača:159

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.ARNAUTOVIĆ ARIF-33
 2. 2.MEHIĆ MIRSAD-32
 3. 3.MEŠIĆ MAJDIN-13

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.ELEZOVIĆ KEMAL-60
 2. 2.ŠABIĆ NERMIN-16
 3. 3.MULALIĆ NEDŽAD-19
 4. 4.BUNIĆ ENES-9
 5. 5.ĆEMALOVIĆ ADNAN-11
 6. 6.ALIJAGIĆ ESMIR-13
 7. 7.GERZIĆ HILMIJA-7
 8. 8.BALKIĆ ALIJA-6

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.EZIĆ ENVER-16

DEMOKRATSKA FRONTA –ŽELJKO KOMŠIĆ

 1. 1.DŽAFEROVIĆ NERMIN-11
 2. 2.ŠABIĆ ERVIN-32

MZ OSTRUŽNICA

Ukupno izašlo birača:188

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.VELAGIĆ ESMIR-119
 2. 2.ŠABIĆ NERMIN-114
 3. 3.BALKIĆ SUAD-112
 4. 4.VELAGIĆ MIDHAD-109
 5. 5.REKIĆ MUHAREM-107
 6. 6.GERZIĆ ELVIR-107
 7. 7.VELAGIĆ AHMET-113
 8. 8.PALIĆ IBRO-107

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.MUŠINOVIĆ ISLAM-14
 2. 2.HALILOVIĆ NERMIN-10
 3. 3.REKIĆ SADMIR-36
 4. 4.REKIĆ AMIR-21
 5. 5.ARNAUTOVIĆ SELMIR-11
 6. 6.TATAREVIĆ MENSUD-14
 7. 7.GERZIĆ FERID-15
 8. 8.GERZIĆ ELVEDIN-24

MZ IVANJSKA

Ukupno izašlo birača:13

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.LONČINA DRAGAN-7
 2. 2.ĆULBRK MILENA-5
 3. 3.ŠKORIĆ VUJADIN-2
 4. 4.MAREŠ VELJKO-5
 5. 5.BOMAŠTAR ĐURO-3

MZ JASENICA

Ukupno izašlo birača:46

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.MANDIĆ JOVAN-16
 2. 2.RADU NADA-3
 3. 3.DOŠEN GORAN-7
 4. 4.ZAVIŠA SLAĐANA-2
 5. 5.MANDIĆ ZORAN-2

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.NEDIMOVIĆ MILAN-23
 2. 2.RADOŠEVIĆ BRANKICA-7
 3. 3.VAJKANOVIĆ DUŠAN-11
 4. 4.KARIĆ SAVAN-13
 5. 5.VIŠEKRUNA MILAN-4
 6. 6.NEDIMOVIĆ MILKA-15
 7. 7.RADOŠEVIĆ MILAN-22

MZ VELIKI RADIĆ

Ukupno izašlo birača:36

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.BERONJA MILAN-21
 2. 2.MIJATOVIĆ MIROSLAV-9
 3. 3.BERONJA BRACO-10
 4. 4.BERONJA DRAGOSLAV-5
 5. 5.VUKAŠINOVIĆ MILAN-6
 6. 6.KRESOJA SLOBODAN-10
 7. 7.JELIČIĆ RATKO-14

 

MZ KRUPA II

Ukupno izašlo birača: 290

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.VUKALIĆ SMAJO-2
 2. 2.NOVKINIĆ ALMIR-6
 3. 3.MEHIĆ ZIJAD-6
 4. 4.IČANOVIĆ MAIDA-7
 5. 5.JOGIĆ BESIM-5

DEMOKRATSKA FRONTA –ŽELJKO KOMŠIĆ

 1. 1.VELIĆ HAFIJA-4

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.HASIĆ ADEM-18
 2. 2.JUSIĆ REDŽEP-1
 3. 3.JAŠARAGIĆ ISMETA-2

ŠARIĆ HUSNIJA-NEZAVISNI KANDIDAT

 1. 1.ŠARIĆ HUSNIJA-120

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.ŠARIĆ ELVIR-POŠTAR-101
 2. 2.ORAŠČANIN MIRSAD-57
 3. 3.ČATAKOVIĆ ALE-63
 4. 4.ŠARIĆ VELED-72
 5. 5.HAFIZOVIĆ ĆAZIM-57
 6. 6.NOVKINIĆ FUAD-53
 7. 7.NOVKINIĆ SAMIR-54
 8. 8.MUHADŽIĆ JASMINA-56
 9. 9.RAMIĆ HARIS-51
 10. 10.OKIĆ ARMIN-50
 11. 11.VELIĆ ADIS-62
 12. 12.ALDŽIĆ SELMIR-51
 13. 13.NOVKINIĆ SENAD-HANI-74

MZ KRUPA CENTAR

Ukupno izašlo birača:83

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.AHMET EMIR-45
 2. 2.MURTIĆ ADIS-28
 3. 3.ŠARIĆ LEONARDO-21
 4. 4.SEFIĆ HARIS-20
 5. 5.MUMINOVIĆ SEJAD-32
 6. 6.ŠARIĆ HUSE-17
 7. 7.HAMZIĆ ADIS-28
 8. 8.PORIĆ ALMIR-26
 9. 9.MAHIĆ AHMET-15
 10. 10.ĆEHIĆ NEDIM-19
 11. 11.DELIĆ ADNAN-19
 12. 12.MAHMIĆ ELVIR-20
 13. 13.LATIĆ ADNAN-27

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.BAKIJA HUSO-14
 2. 2.ĆEHIĆ MEDINA-12
 3. 3.MUŠELJIĆ MUHAMED-15

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.PORIĆ MELITA-4
 2. 2.BUNIĆ EDIN-1

MZ JEZERSKI

Ukupno izašlo birača:288

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.HODŽIĆ ALMIR-150
 2. 2.RAMIĆ ELVIS-105
 3. 3.MAHMUTOVIĆ AMELA-92
 4. 4.ĆEHIĆ SEDIN-87
 5. 5.HARČEVIĆ ADMIR-90
 6. 6.HAJDAREVIĆ SAJID-76
 7. 7.HAFIZOVIĆ AMIR-73
 8. 8.MAŠINOVIĆ SENAD-81
 9. 9.VELIĆ FIKRET-77
 10. 10.MEHIĆ SAFET-71
 11. 11.CRNKIĆ ILIJAZ-80
 12. 12.ORAŠČANIN EKREM-72

KANURIĆ MIDHAD-NEZAVISNI KANDIDAT

 1. 1.KANURIĆ MIDHAD-33

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.HALILOVIĆ NURDIN-23
 2. 2.MAŠINOVIĆ ALMIR-30
 3. 3.MAŠINOVIĆ SUAD-18
 4. 4.SELIMAGIĆ EDIN-25
 5. 5.MEHIĆ ELVIS-31

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.MUZAFEROVIĆ HASAN-25
 2. 2.HARČEVIĆ HADIS-27
 3. 3.NESIMOVIĆ ENES-25
 4. 4.MEHIĆ ESMIN-24
 5. 5.MAHMUTOVIĆ HAMZALIJA-24

MZ STARI GRAD

Ukupno izašlo birača:87

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.HADŽIĆ RIZO-40
 2. 2.HALIM MALKOČ-29
 3. 3.SEDIĆ SEMIRA-3
 4. 4.MUŠIĆ HIDAJET-36
 5. 5.FAZLIĆ RIFET-6
 6. 6.SPAHIĆ ALMIR-27
 7. 7.NEZIĆ SEJAD-4
 8. 8.HARBAŠ NAIL-5

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.HADŽIĆ KEMAL-33
 2. 2.SIVIĆ SABIT-11
 3. 3.HASIĆ KATKA-30

MZ BAŠTRA

Ukupno izašlo birača:88

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.MURATOVIĆ ESMIR-52
 2. 2.MUŠIĆ MUSTAFA-16
 3. 3.MRKALJEVIĆ SAMIR-26
 4. 4.DIZDAREVIĆ ADMIR-13
 5. 5.ĆEHIĆ NIJAZ-34
 6. 6.DURAKOVIĆ FERID-9
 7. 7.DIZDAREVIĆ ISMET-38

MZ LJUSINA

Ukupno izašlo birača:145

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.ABAZOVIĆ ADEM-71
 2. 2.BEŠIĆ ADEM-24
 3. 3.PEHLIĆ FADIL-87
 4. 4.HADŽIĆ FADIL-61
 5. 5.KEDIĆ HARIS-23
 6. 6.KEDIĆ NERMIN-23
 7. 7.SUBAŠIĆ FERID-24
 8. 8.KEDIĆ IRNES-61

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. 1.HADŽIĆ IBRAHIM-45
 2. 2.DERVIŠEVIĆ RASIM-11
 3. 3.PAŠALIĆ ELVIS-48
 4. 4.SULJIĆ ELVIS-45
 5. 5.SMLATIĆ HASIB-7

MZ HALKIĆI

Ukupno izašlo birača:66

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.HALKIĆ FARUK-29
 2. 2.HALKIĆ REFIK-34
 3. 3.ĐUĐA EDVIN-9
 4. 4.MULALIĆ SUAD-2
 5. 5.HADŽIĆ AMELA-5
 6. 6.HALKIĆ DINO-17
 7. 7.HALKIĆ ALMIR-36

MZ MAHMIĆ SELO

Ukupno izašlo birača:168

GRAĐANSKA LISTA

 1. 1.EMRIĆ ŠEFIK-61
 2. 2.MUŠIĆ ALMIN-31
 3. 3.MAHMIĆ AMIR-35
 4. 4.MAHMIĆ ENVER-53

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. 1.ATAJIĆ HAMDIJA-64
 2. 2.MAHMIĆ NURFET-61
 3. 3.KOVAČEVIĆ ISMET-42
 4. 4.VELIĆ FIKRET-43
 5. 5.MAHMIĆ NIJAZ-57
 6. 6.MUŠIĆ ARIF-41
 7. 7.MAHMIĆ ALDIN-53
 8. 8.BURZIĆ EMIR-20
 9. 9.MAHMIĆ JASMIN-13

MZ PIŠTALINE

Ukupno izašlo birača:224

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 HADŽIPAŠIĆ ASMIR-105

   NUHIĆ TAHIR-89

  HADŽIPAŠIĆ ŠEMSO-63

ORAŠČANIN HASIB-42

 HADŽIPAŠIĆ ( RIFETA) HASE-47

HADŽIĆ DŽEVAD-60

  BALTIĆ ESAD-31

    FAZLIĆ RAMIZA-36

  ORAŠČANIN ŠEHERZADA-33

HADŽIPAŠIĆ ( ĆAMILA) HASE-42

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

 1. 1.HADŽIPAŠIĆ HASIB-63
 2. 2.HADŽIPAŠIĆ HUSEIN-49
 3. 3.NUHIĆ MUHAMED-15
 4. 4.SILIĆ HALIL-18
 5. 5.HALKIĆ SANEL-13
 6. 6.BALTIĆ HUSNIJA-18
 7. 7.ORAŠČANIN EMIR-29
 8. 8.HADŽIĆ SMAJIL-16
 9. 9.ORAŠČANIN RIFET-31

 

MZ DONJEPREKOUNJE

Ukupno izašlo birača:21

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.ŠABIĆ EMIR-7
 2. 2.ŠABIĆ MEHO-4
 3. 3.ŠABIĆ RASIM-7
 4. 4.ŠABIĆ MIDHAD-5
 5. 5.ŠABIĆ ADIS-6
 6. 6.DŽAJIĆ EDIN-2
 7. 7.ŠABIĆ MUHAMED-2
 8. 8.HALKIĆ HUSE-0
 9. 9.ŠABIĆ MIRSAD-19
 10. 10.HALKIĆ EDVIN-1

MZ ARAPUŠA

Ukupno izašlo birača:91

GRUPA GRAĐANA

 1. 1.OSMANAGIĆ IZET-51
 2. 2.ČAUŠEVIĆ HATIDŽA-6
 3. 3.KURTOVIĆ SEJFULAH-10
 4. 4.OSMANAGIĆ ADMIR-56
 5. 5.HARBAŠ MAHMUT-10
 6. 6.OSMANAGIĆ SAID-13
 7. 7.ČAUŠEVIĆ MEHMED-7

MZ GORNJI PETROVIĆI

Ukupno izašlo birača:24

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. 1.PAĐEN GOJKO-16
 2. 2.KOVAČEVIĆ DRAGO-0
 3. 3.BURSAĆ SLAVKO-0
 4. 4.DRLJAČA KOVILJKA-0
 5. 5.NOVAKOVIĆ DRAGOMIR-8

 

 

 

 

 

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 571 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda