Juče je u Bosanskoj Krupi,u organizaciji bihaćkog udruženja „Una“,udruženja koje se bavi prevencijom i edukacijom na ranom otkrivanju i spriječavanju karcinoma dojke,te pomoći oboljelim od ove zloćudne bolesti ,održano predavanje na ovu temu.Domaćin predavanja je bila Javna ustanova Opća gimnazija u Bosanskoj Krupi.Sušaoci su bili maturanti i maturantice ove škole.Predavač je bio docent doktor hirurgije i primarijus Hajrudin Halilović,načelnik Hirurškog odjela u kantonalnoj bolnici „Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

O svom putu,od otkrivanja do liječenja i izliječenja- borbi sa opakom bolešću govorile su članice udruženja „Una“.Poruka koju su, pažljivim slušanjem ponijeli maturanti Gimnazije u Bosanskoj Krupi, jeste da i oni sami moraju bolje slušati svoje tijelo,primjećivati promjene,o njima razgovarati sa prijateljima i porodici,za svaku sumnju posjetiti ljekara,vjerovati u njihov način liječenja,usmjeriti se na borbu za izliječenje i sva iskustva prenositi svojoj okolini.

Na karcinom dojke otpada četvrtina oboljelih od ove zloćudne bolesti,najviše zbog liječenja ove bolesti na njenom poodmaklom putu od prvih simptoma koje žene,ali muškarci, obično skrivaju.Zato je informisanje o potrebi češćih kontrola i promatranja tijela,prvi i najbolji način ,da se uz liječenje koje je svakim danom savremenije,pobijedi ova bolest-zaključak je ponovljen i na jučerašnjoj edukaciji u Općoj Gimnaziji u Bosanskoj Krupi.

Dževada Štancl

 

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija - prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje,

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima

u akademskoj 2012/13. godini

 

            Općina Bosanska Krupa raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu studija u akademskoj 2012/13. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

 

I – UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

            Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

 

-       da su državljani Bosne i Hercegovine,

-       da imaju prebivalište na području Općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju, a ako prijava prebivališta u nadležnom organu uprave nije regulisana prije pet godina da njihovi roditelji, odnosno roditelj s kojim živi, staratelj, usvojitelj ili hranitelj (skrbnik) ima prebivalište na području Općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju,

-       da su kao redovni studenti upisali drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija, a studenti koji studiraju po bolonjskim principima drugu, treću ili četvrtu godinu prvog ciklusa studija, odnosno prvu ili drugu godinu drugog ciklusa studija na nekoj državnoj visokoškolskoj ustanovi,

-       da nemaju status apsolventa i

-       da nisu korisnici druge stipendije ili subvencija za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta ili drugog davaoca.

            Izuzetno od stava 1. alineje 3. ovog člana učeniku generacijeučenicima koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole, licima iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica („Službeni glasnik USK“, broj 3/05 i 1/09) kao i njihovoj djeci, te studentima koji su upisali deficitarna zanimanja ako su redovno upisali prvu godinu studija i ako su ispunili uvjete iz javnog konkursa te podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u roku predviđenom u javnom konkursu, dodjeljuje se stipendija Općine Bosanska Krupa.

            Općinski načelnik je, u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja deficitarnih zanimanja, svojim Zaključkom broj: 09-38-6875-1/12 od 19.11.2012. godine utvrdio listu deficitarnih zanimanja za akademsku 2012/13. godinu, kako slijedi:

  • doktor medicine;
  • mr. farmacije;
  • stomatolog;
  • dipl. psiholog ili bakalaureat psihologije;
  • dipl. ing. ili bakalaureat mašinstva;
  • dipl. ing. ili bakalaureat elektrotehnike;
  • dipl. ing. ili bakalaureat arhitekture;
  • dipl. ing. ili bakalaureat građevine;
  • dipl. ing. ili bakalaureat geodezije i
  • profesor ili bakalaureat matematike.

  

Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija nemaju:

-       studenti koji se obrazuju uz rad,

-       vanredni studenti,

-       studenti koji obnavljaju godinu studija i

-       studenti koji su u okviru istog stepena već stipendirani od bilo kojeg davaoca stipendije.

 

II – VISINA STIPENDIJE

Stipendija će se isplaćivati mjesečno za 10 (deset) mjeseci za period oktobar 2012. – juli 2013. godine.

Visina studentske stipendije utvrdit će se na način što će se iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijeliti na broj korisnika stipendije.

Visina stipendije studentima sa prosječnom ocjenom 9,5 i više iznosi 200,00 KM.                                          

 

III – POTREBNI DOKUMENTI

            Za učešće na Javnom konkursu student uz zahtjev treba dostaviti sljedeća dokumenta:

 

-       Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija – pribavlja se u matičnom uredu gdje je izvršen upis činjenice rođenja),

-       Uvjerenje o prebivalištu (Uvjerenje o kretanju) (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),

-       Uvjerenje o prebivalištu za roditelje, roditelja s kojim živi, staratelja ili hranitelja (skrbnik), samo u slučaju ako prijava prebivališta studenta nije regulisana pet godina prije objave konkursa (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),

-       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija - pribavlja se u matičnom uredu gdje je izvršen upis činjenice rođenja),

-       Uvjerenje da podnosilac zahtjeva za stipendije prvi put upisuje određenu godinu/semestar (original ili ovjerena kopija – izdaje fakultet),

-       Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili subvencije za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta, odnosno stipendiju ili subvenciju za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane drugog davaoca, da nije u radnom odnosu, te da se po završetku studija stavlja na raspolaganje Općini Bosanska Krupa,

-       Fotokopija lične karte,

-       Studenti sa prosjekom ocjena 9,5 i više dostaviti Uvjerenje o prosjeku ocjena, a isti se nisu dužni staviti na raspolaganje općini po završetku studija.

 

Studenti prve godine studija, ukoliko nisu upisali deficitarna zanimanja, pored gore navedene dokumentacije dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju kako bi dokazali da ispunjavaju barem jedan od uvjeta iz poglavlja I stav 2. ovog konkursa, i to:

 

-       uvjerenje o proglašenju učenika generacije - učenici generacije u srednjoj školi,

-       ovjerene kopije svjedočanstava za sve razrede - učenici koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole,

-       uvjerenje o statusu za studente pripadnike boračke populacije (izdaje Odjeljenje BIZ-a Bosanska Krupa) - studenti koji podliježu članu 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

 

            Dosadašnji korisnici stipendije, odnosno stipendisti koji imaju već ranije zaključen ugovor o stipendiranju, ukoliko ispunjavaju uvjete konkursa, dužni su se prijaviti na Javni konkurs te dostaviti dokumentaciju iz stava 1. poglavlja III ovog Konkursa.

 

Obrasci prijave i izjave dostupni su na Infopultu i službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba.

IV – ROK ZA PRIJAVU

            Svi studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije u akademskoj 2012/13. godini, sa potrebnim dokumentima iz poglavlja III Javnog konkursa ulaze u proceduru odobravanja stipendije kod nadležne službe.

            Krajni rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

V – NAČIN PRIJAVE

            Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom iz poglavlja III Javnog konkursa podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije - Ne otvaraj“ putem pošte na adresu:Općina Bosanska Krupa; Služba za opću upravu i društvene djelatnosti; Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa, a može se predati i lično na prijemnom šalteru Općine Bosanska Krupa svakim radnim danom u vremenu od 7.30 - 16.00 sati.

 

VI – OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

            Rezultati konkursa za dodjelu općinskih stipendija bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Općine Bosanska Krupa i na službenoj internet stranici Općine www.opcinabosanskakrupa.ba.

 

VII – DONOŠENJE RJEŠENJA

            Općinski načelnik će na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donijeti rješenje o dodjeli stipendija svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i koji su podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u predviđenom roku.

            Općinski načelnik na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za dodjelu stipendije u sljedećim slučajevima:

-       ako kandidat ne ispunjava uvjete propisane javnim konkursom,

-       ako kandidat ne priloži potrebnu dokumentaciju propisanu javnim konkursom,

-       ako kandidat ne podnese zahtjev u predviđenom roku,

-       u drugim slučajevima ako je povrijeđena zakonitost i procedura u dodjeli stipendija.

 

Protiv rješenja Općinskog načelnika učesnik konkursa ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja rješena.

Žalba se podnosi Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Općinskog vijeća.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između studenata-korisnika stipendija i Općine-davaoca stipendija, regulišu se ugovorom o stipendiranju.

VIII – OBJAVLJIVANJE JAVNOG KONKURSA

            Javni konkurs će biti objavljen na oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa i na službenoj internet stranici Općine Bosanska Krupa.

 

 

U Općini Bosanska Krupa sastanak s Timom za eksternu reviziju Projekta GOV-WADE

 

 

Vođa tima za eksternu reviziju Projekta GOV-WADE Matthias Boss sa saradnicima, boravio je u Općini Bosanska Krupa gdje je s načelnikom Arminom Halitovićem i direktorom JKP „10. juli“ Nijazom Tatarevićem ,kordinatorom za GOV-WADE projekat Esmom Hergić  te njihovim saradnicima razgovarano o realiziranim aktivnostima u sklopu projekta, te o potrebama za nastavak saradnje.

 

 

„Projekt dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša GOV-WADE”, namijenjen općinama u slivu rijeke Une, SDC podržava još od 1997 godine, najprije kao humanitarni projekt, a potom kao dio razvojnog programa. Među 17 općina u prvoj fazi projekta bila je i Bosanska Krupa, a u posljednjoj, koja je počela u januaru 2010. godine, naglasak je na 6 općina izabranih da postanu modeli za uzor u oblasti voda i zaštite okoliša medju kojima je takodje Bosanska Krupa..

 

Načelnik Armin Halitović istakao je veliku važnost projekta GOV-WADE, rekao da je to uspješan i zaslužan projekt iz kojeg su korištena iskustva i pri realizaciji mnogih drugih projekata. Iskoristio je priliku da iznese i činjenicu kako će se oko 95 % općine uskoro snabdijevati s gradskog vodovodnog sistema, što je okarakterisano kao veliki napredak.

 

Tokom finalne faze projekta, osim realizacije infrastrukturnih projekata i jačanja kapaciteta lokalne uprave i javnog komunalnog preduzeća, finansirani su projekti nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša, te doneseni zakoni iz oblasti komunalnih djelatnosti, voda i upravljanja otpadom. Također, podržane su aktivnosti međuopćinske saradnje na zajedničkim projektima, kao i osnivanje Aquasan mreže na nivou BiH koja koristi švicarska iskustva i prakse dobre uprave u oblasti voda i okolišne sanitacije.

 

Nakon evaluacije nadležnih ministarstava iz Federacije BiH i RS kao te postignutih rezultata u odabranim općinama iz završne faze projekta, u završnom izvještaju koji će sastaviti ova delegacija SDC-a će se izvršiti procjena o potrebi nastavka projekta i pomoći SDC-a u ovom sektoru.

 

Ademir Mesić

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 573 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda