Članak je filtriran: srijeda, 06 Februar 2019

Učenici devetog razreda Osnovne škole Harmani II iz Bihaća, u pratnji direktora Amira Fajića i bibliotekara Admira Ibrahimpašića, posjetili su danas Općinu Bosanska Krupa i načelnika Armina Halitovića.

 Posjeta je upriličena u okviru programa „Projekt građanin“ u kojem učenici istražuju aktuelne teme, razvijaju svoja rješenja koja nude nadležnim institucijama i kreiraju akcione planove za implementaciju tih rješenja. Učenici škole Harmani II s načelnikom Bosanske Krupe razgovarali su na temu: Industrijska proizvodnja USK, stub ostanka i opstanka.

Zanimali su se za privredu u Bosanskoj Krupi, proizvodnju, probleme s kojima se susreće lokalna zajednica u privlačenju investitora, pri otvaranju firmi, zapošljavanju. Načelnik Armin Halitović je odgovarajući na njihova pomno pripremljena pitanja predstavio Bosansku Krupu kao povoljno poslovno okruženje, ukazao na sve prednosti koje ima, ali i na probleme poput nedostatka adekvatne radne snage i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.

„Projekt građanin“/ „Ja građanin“ je praktični dio Civitas programa. Učenicima pomaže da postanu odgovorni i informisani mladi ljudi koji kroje svoju budućnost i shvataju pojam i značaj brige i uključenja svih građana u rješavanje problema koji se tiču svih nas. Takmičenja na kojima učenici prezentuju probleme i svoja rješenja daju im priliku da praktično provedu ono što su naučili, i da vježbaju svoje sposobnosti u pretvaranju želja u stvarnost.

Učestvovanjem u „Projektu građanin“ učenici su u proteklih 15-ak godina uspjeli inicirati usvajanje i izmjene zakona na svim nivoima vlasti, uveli su inkluzivno obrazovanje u škole, izgradili školska igrališta, sportske sale i omladinske centre, proveli niz humanitanih i ekoloških akcija u svojim lokalnim zajednicama.

 Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

JAVNI  KONKURS
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2018/19. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2018/19. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

I – UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavanju slijedeće uvjete:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju prebivalište na području Općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju, a ako prijava prebivališta u nadležnom organu uprave nije regulisana prije pet godina da njihovi roditelji, odnosno roditelj s kojim živi, staratelj, usvojitelj ili hranitelj (skrbnik) ima prebivalište na području Općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju,
– da su kao redovni studenti upisali drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija, a studenti koji studiraju po bolonjskim principima drugu, treću ili četvrtu godinu prvog ciklusa studija, odnosno prvu ili drugu godinu drugog ciklusa studija na nekoj državnoj visokoškolskoj ustanovi,
– da nemaju status apsolventa i
– da nisu korisnici druge stipendije ili subvencija za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta ili drugog davaoca.

Izuzetno od stava 1. alineje 3. ovog člana učeniku generacije, učenicima koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole, licima iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica („Službeni glasnik USK“, broj 3/05, 1/09 i 29/12) kao i njihovoj djeci, te studentima koji su upisali deficitarna zanimanja ako su redovno upisali prvu godinu studija i ako su ispunili uvjete iz javnog konkursa te podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u roku predviđenom u javnom konkursu, dodjeljuje se stipendija Općine Bosanska Krupa.

Općinski načelnik je, u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja deficitarnih zanimanja, svojim Zaključkom broj: 08-34-147/19 od 28.01.2019 godine utvrdio listu deficitarnih zanimanja za akademsku 2018/19. godinu, kako slijedi:

1. doktor medicine,
2. bachelor psihologije,
3. dipl. ing. ili bakalaureat arhitekture,
4. dipl.ing. geodezije,
5. dipl. ing. ili bakalaureat elektrotehnike,
6. dipl. ing. ili bakalaureat mašinstva,
7. mr. farmacije,
8. Profesor njemačkog jezika,
9. Profesor muzičke kulture,
10. Profesor latinskog jezika.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije nemaju:

• studenti koji se obrazuju uz rad,
• vanredni studenti,
• studenti koji obnavljaju godinu studija,
• studenti koji su u okviru istog stepena već stipendirani od bilo kojeg davaoca stipendije.

II – VISINA STIPENDIJE

Stipendija će se isplaćivati mjesečno u jednakim iznosima za 10 (deset) mjeseci za period oktobar 2018. – juli 2019. godine.
Visina studentske stipendije utvrdit će se na način što će se iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijeliti na broj korisnika stipendije.
Visina stipendije studentima sa prosječnom ocjenom 9,5 i više iznosi 200,00 KM.

III – POTREBNI DOKUMENTI

Za učešće na Javnom konkursu student uz zahtjev treba dostaviti sljedeća dokumenta:

– Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u bilo kojem matičnom uredu na teritoriji USK-FBiH),
– Uvjerenje o prebivalištu-(uvjerenje o kretanju) (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),
– Uvjerenje o prebivalištu za roditelje, roditelja s kojim živi, staratelja ili hranitelja (skrbnik), samo u slučaju ako prijava prebivališta studenta nije regulisana pet godina prije objave konkursa (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u bilo kojem matičnom uredu na teritoriji USK-FBiH).
– Uvjerenje da podnosilac zahtjeva za stipendiju prvi put upisuje određenu godinu (original ili ovjerena fotokopija – izdaje fakultet),
– Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili subvencije za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta, odnosno stipendiju ili subvenciju drugog davaoca, da nije u radnom odnosu, te da se po završetku studija stavlja na raspolaganje Općini Bosanska Krupa,
– Studenti sa prosjekom ocjena 9,5 i više dostaviti Uvjerenje o prosjeku ocjena, a isti se nisu dužni staviti na raspolaganje Općini po završetku studija.

Studenti prve godine studija, ukoliko nisu upisali deficitarna zanimanja, pored gore navedene dokumentacije dužni su dostaviti i dodatnu dokumantaciju kako bi dokazali da ispunjavaju barem jedan od uvjeta iz poglavlja I stav 2. ovog konkursa i to:
– Uvjerenje o proglašenju učenika generacije – učenici generacije u srednjoj školi,
– Ovjerene fotokopije svjedočanstava za sve razrede – učenici koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole,
– uvjerenje o statusu za studente pripadnike boračke populacije (izdaje Odjeljenje BIZ-a Bosanska Krupa) – studenti koji podliježu članu 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Dosadašnji korisnici stipendije, odnosno stipendisti koji imaju već ranije zaključen ugovor o stipendiranju, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa, dužni su se prijaviti na Javni konkurs te dostaviti dokumentaciju iz stava 1. poglavlja III ovog Konkursa.

Obrasci zahtjeva i izjave dostupni su na Infopultu i službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

IV – ROK ZA PRIJAVU

Svi studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije u akademskoj 2018/19. godini, sa potrebnim dokumentima iz poglavlja III Javnog konkursa ulaze u proceduru odobravanja stipendije kod nadležne Službe.
Krajni rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

V – NAČIN PRIJAVE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom iz poglavlja III Javnog konkursa podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije – ne otvaraj“ putem pošte na adresu:
Općina Bosanska Krupa; Služba za opću upravu i društvene djelatnosti; Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa, a može se predati lično na prijemnom šalteru Općine Bosanska Krupa svakim radnim danom u vremenu od 7.30 – 16.00 sati.

VI – OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Rezultati konkursa za dodjelu općinskih stipendija bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Općine Bosanska Krupa i na službenoj web stranici Općine.

VII – DONOŠENJE RJEŠENJA

Općinski načelnik će na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donijeti rješenja o dodjeli stipendija svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i koji su podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u predviđenom roku.
Općinski načelnik na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za dodjelu stipendije u sljedećim slučajevima:
– ako kandidat ne ispunjava uvjete propisane javnim konkursom,
– ako kandidat ne priloži potrebnu dokumentaciju propisanu javnim konkursom,
– ako kandidat ne podnese zahtjev u predviđenom roku,
– u drugim slučajevima ako je povrijeđena zakonitost i procedura u dodjeli stipendija.

Protiv rješenja Općinskog načelnika učesnik konkursa ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja rješena.

Žalba se podnosi Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Općinskog vijeća.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između studenata-korisnika stipendija i Općine-davaoca stipendija, regulišu se ugovorom o stipendiranju.

VIII – OBJAVLJIVANJE JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen na Radiu Bosanska Krupa, oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa i na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

Inicijativa za izgradnju spomen-obilježja oslobodiocima Bosanske Krupe na Ćojluku traje već nekoliko godina, prije skoro četiri položen je i kamen temeljac, ali zbog izostanka podrše viših nivoa vlasti nikad nije otpočela realizacija. U posljednjih nekoliko dana, zahvaljujući grupi demobilisanih boraca i građana, izgradnja je opet aktuelizirana. Inicijalni odbor upriličio je i sastanak s načelnikom Općine Bosanska Krupa Arminom Halitovićem kako bi se razmotrile sve mogućnosti i napravio plan djelovanja.

Ćojluk je mjesto gdje se prije 24 godine odvila bitka za budućnost cijelog bihaćkog okruga, mjesto odakle je krenuo oslobodilački put Bosanske Krupe i mjesto gdje je svoj život ostavio 61 Krupljanin, samo 10. i 11. jula 1995. godine njih 13. I to su razlozi, smatraju preživjeli borci, zbog čega Ćojluk mora dobiti obilježje, prikladno i dostojanstveno a to je „Ljiljan“.

4

 Na sastanku je najviše razgovarano o građevinskom odboru i iznalaženju finansijskih sredstava neophodnih za izgradnju. Rečeno je da u odboru trebaju biti stručni ljudi i demobilisani borci koji imaju volju i mogućnost predano raditi kako bi u što skorije vrijeme ostvarili svoju zamisao. Finansijska sredstva, osim dijela koji će načelnik Halitović osigurati iz općinskog budžeta, očekuju i od viših nivoa vlasti kojima će se u narednih nekoliko dana obratiti s konkretnim zahtjevom.

Sa sastanka je upućen poziv za doprinos svim bivšim borcima, građanima, privrednicima, da se uključe u aktivnosti i pomognu izgradnju obilježja na način koji im je prihvatljiv, da pruže ako ne finansijsku onda moralnu podršku. U narednim danima bit će otvoren i poseban žiro račun na koji će svi zainteresirani moći uplatiti donatorska sredstva.

2

 Spomen-obilježje koje će biti visoko čak 17 m i vidljivo iz skoro svih dijelova općine Bosanska Krupa gradit će se na parceli koju je za ove potrebe poklonio građanin, demobilisani borac Husnija Šarić. Za obilježje je urađen idejni projekt prema kojem izgradnja košta oko 200 hiljada KM, a pribavljena je i urbanistička saglasnost. Kako će se odvijati planovi i koliku će podršku dobiti izgradnja bit će jasnije u narednih nekoliko mjeseci. Ono što je sigurno jeste da volja i potreba za ovakav poduhvat postoji, kako od strane građana tako i lokalne vlasti koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da Bosanska Krupa i njeni oslobodioci dobiju spomen-obilježje kakvo i zaslužuju. I to baš na mjestu gdje se vodila najteža i odlučujuća bitna za mir u kojem danas živimo.

 Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

1

3

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 561 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.